Aktuality

4. Leden 2018
S novým rokem vstupuje v platnost nový institut tzv. otcovské dovolené, který si klade za cíl prohloubení vazby mezi dítětem a oběma jeho rodiči v prvních týdnech jeho života. Ačkoliv zákon č. 148/2017 Sb., kterým se dávka otcovské poporodní péče do českého právního řádu zavádí, bude účinný k 1. 2. 2018, nárok na novou dávku vznikne i v případě, kdy se dítě narodí 6 týdnů před tímto datem, tedy od 21. prosince 2017.
Novou dávku bude pobírat ten, kdo je v matrice zapsán jako otec dítěte nebo zaměstnanec pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku.
9. Říjen 2017
Dle zákona o účetnictví není účetnictví účetní jednotky úplné, dokud nedojde k jeho zveřejnění. Tímto si dovolujeme připomenout, že každá společnost zapsaná v obchodním rejstříku má povinnost zveřejňovat účetní výkazy ve sbírce listin rejstříkového soudu...
26. Září 2017
V květnu roku 2016 přijala Evropská unie směrnici Rady 2016/881/EU (DAC IV), kterou se mění směrnice 2011/16/EU (DAC) o automatické výměně informací v oblasti daní, ze které vyplývá nová povinnost o sdílení nejen účetních informací pro společnosti z nadnárodních skupin, tzv. Country by country reporting (dále jen CbCR). Povinnost o sdílení informací byla implementována do českých zákonů dne 19.9.2017, a to novelou zákona č. 305/2017, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů...
4. Září 2017
Nejvyšší správní soud v ČR svým rozhodnutím zamíchal kartami, neboť vynesl rozsudek, který umožňuje jednatelům společností s ručením omezeným volbu, zda budou či nebudou plátci daně z přidané hodnoty...
27. Červenec 2017
Daňová novela č. 170/2017 přinesla mnoho změn i v oblasti daně z příjmů právnických osob a DPH. Výčet nejvýznamnějších změn přinášíme dále v článku...
26. Červenec 2017
K 1. červenci 2017 vstoupila v účinnost velká daňová novela, která ovlivnila zejména zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), zákon o dani z přidané hodnoty, daňový řád a další související zákony. Cílem tohoto článku je přiblížit čtenáři novinky týkající se daně z příjmů fyzických osob. V dalších navazujících článcích přineseme novinky i z oblasti daně z příjmů právnických osob a DPH. První změnou je navýšení daňového zvýhodnění na druhé vyživované dítě na částku 19 404 Kč ročně ...
3. Květen 2017
Vykazování nadměrného odpočtu DPH může pro plátce DPH v případě daňové kontroly znamenat zátěž v důsledku průtahů zapříčiněných vleklým zjišťováním nárokovatelnosti vykázaného nadměrného odpočtu. Tato opoždění však často postihují i plnění, o jejichž oprávněnosti k vyplacení nemohou existovat a neexistují pochybnosti. Podnikatelské subjekty se tak nevlastní vinou dostávají do situací, které mohou v krajních případech vyústit až v ohrožení jejich solventnosti. Určitým předznamenáním změn se však stalo rozhodnutí krajského soudu v Praze ze dne 4. 10. 2016.
28. Březen 2017
Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 a platbu daně je možné provést nejpozději do 3. dubna 2017. Daňové přiznání lze podat elektronicky, osobně na podatelně územního pracoviště finančního úřadu nebo zaslat poštou.
Pro poplatníky, kteří mají příjmy pouze ze závislé činnosti, připravila Finanční správa zjednodušený formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob na dvě stránky. Poplatníci, kteří mají navíc příjmy z pronájmů nebo z ostatní činnosti, použijí standardní čtyřstránkový formulář...
13. Leden 2017
S novým rokem přichází řada novinek týkajících se daní, startuje 2. vlna elektronické evidence tržeb, zvyšuje se minimální mzda či dochází k dalšímu navýšení daňového zvýhodnění na děti. Přehled nejdůležitějších změn přinášíme v textu níže...
13. Prosinec 2016
Pravidla pro rok 2017 upravující podmínky pro poskytování finančních prostředků na financování vyjmenovaných sociálních služeb uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byla zveřejněna na webových stránkách Plzeňského kraje...

Stránky