• Na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů jsou všechny zdravotní pojišťovny povinny od roku 2017 vést všechny své bankovní účty u České národní banky pod kódem banky 0710. Tato změna postihne všechny pojištěnce, plátce pojistného i smluvní partnery poskytující zdravotní péči pojištěncům. Proto si nezapomeňte nejpozději k 1.1.2017 změnit nastavení trvalých příkazů v bance a zkontrolujte si, zda kromě nového čísla účtu nedošlo ke změně variabilního či konstantního symbolu.

  Prosinec 2016
 • Subjekty zapsané v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku povinně zveřejňují výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy, resp. řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, zprávy auditora a další informace týkající se účetnictví. Bližší informace o rozsahu zveřejňovaných údajů, lhůtách pro zveřejnění a sankcích za nesplnění povinnosti se dozvíte zde...

  Červen 2016

2015

 • Dne 10. 9. 2015 vstoupila v platnost novela zákona o účetnictví publikovaná ve Sbírce zákonů pod číslem 221/2015 Sb., účinná k 1.1.2016. Souběžná novela zákona o auditorech zásadně změní dosavadní ověřovací praxi a bude aplikována už na účetní závěrky sestavené za účetní období 2015.
  Říjen 2015
 • Přiložená příručka poskytuje základní přehled o způsobu uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti (dále RPDP) u plnění podle § 92f ZDPH v různých situacích, které mohou běžně nastat v praxi. V tomto režimu RPDP se dodávají obiloviny, technické plodiny, kovy, mobilní telefony, integrované obvody, přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (notebooky, tablety) a videoherní konzole. Od 1.1.2016 může být uplatněn také na dodání nemovitých věcí dle § 56 odst. 5 ZDPH.

  Září 2015
 • Evropský parlament přijal v květnu 2015 novou směrnici upravující boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, jejímž cílem je zvýšení transparentnosti vlastnických struktur společností a jiných právnických osob včetně svěřenských fondů...
  Září 2015
 • Od 1.ledna 2016 vznikne plátcům daně z přidané hodnoty nová povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Toto kontrolní hlášení nenahrazuje samotné daňové přiznání ani souhrnné hlášení, nahradí však současný výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty, který je plátce povinen pořizovat, pokud podléhá režimu přenesené daňové povinnosti...
  Květen 2015

2014

 • Základní informace k sestavení zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou obsahují § 82-88 zákona o obchodních společnostech a družstvech známého spíše jako zákon o obchodních korporacích...
  Listopad 2014
 • Kapitálová společnost může nově poskytnout zálohu na podíl na zisku ve prospěch společníků, akcionářů, ale i zaměstnanců či tichých společníků. Rozhodování o výplatě zálohy na podíl na zisku patří do působnosti statutárního orgánu, pokud společenská smlouva nebo stanovy neurčí jinak (mohou například svěřit rozhodování valné hromadě)...
  Září 2014
 • S účinností nového zákona o obchodních korporacích mají všechny akciové společnosti, společnosti bez rozdílu právní formy, které jsou součástí koncernu, a ostatní společnosti, které si zřídily internetové stránky, povinnost zveřejňovat na nich všechny informace a dokumenty stanovené zákonem...
  Duben 2014

2013

2012

2011

2010