Rozpočtové organizace. Příspěvkové organizace. Spolky. Nadace a nadační fondy. Církve a náboženské společnosti. Obecně prospěšné společnosti. Profesní komory. Zájmová sdružení právnických osob.

Mnoho neziskových organizací se snaží pomáhat lidem, kteří jsou v nouzi, nebo přispívat k lepšímu životu na tomto světě. Mělo by být v zájmu každého jedince i organizace pomáhat těm, kteří tuto pomoc potřebují.

Většina finančních zdrojů potřebných pro činnost těchto organizací je v podmínkách České republiky alokována z veřejných rozpočtů (z prostředků daňových poplatníků) a občan má proto právo vědět, zda jsou tyto prostředky využívány efektivně a ve prospěch realizace poslání a cílů, pro které byly neziskové organizace založeny či zřízeny. Má právo na to, aby alokace těchto prostředků byla realizována prostřednictvím veřejné volby a aby jejich užití podléhalo veřejné kontrole.


Auditorské služby pro neziskový sektor

Významné místo v komplexu našich služeb zaujímá audit neziskových organizací jako nástroj veřejné kontroly a regulátor alokace veřejných prostředků.

Základní klasifikace auditu rozlišuje audit externí a interní. Toto prvotní členění vychází ze skutečnosti, zda je audit vykonáván externím subjektem (auditorem, auditorskou firmou, státními orgány apod.) nebo zda je audit prováděn organizačním prvkem zakomponovaným do organizační struktury dané společnosti či instituce. Nejznámější a nejpropracovanější z mezinárodního aspektu i z hlediska situace v České republice je audit finanční resp. účetní, který má podobu externího auditu a je prováděn členy Komory auditorů.

Na rozdíl od auditu v ziskovém sektoru, který, za prvé, slouží zejména potřebám akcionářů jako majitelů společnosti, za druhé, potencionálním investorům a věřitelům, je audit v neziskovém sektoru  určen veřejnosti, voličům, státu, zástupcům samosprávy, zřizovatelům - zakladatelům, případně donátorům a sponzorům. Auditor tak přichází jménem veřejnosti a v jejím zájmu zkoumat, zda existence, výsledky a činnost organizace jsou potřebné a adekvátní veřejným zájmům a potřebám.
Jsme si vědomi toho, že velké množství neziskových organizací využívá možnosti financovat své projekty a služby z fondů Evropské unie. A proto naše společnost provádí audit také takto získaných dotací.

Při provádění auditu klademe důraz na ekonomickou, majetkovou a členskou podstatu neziskových organizací, zdroje financování a účel založení. Disponujeme potřebnými zkušenostmi z oblasti vícezdrojového financování se všemi důsledky detailního sledování přijatých účelových prostředků nebo s rozlišováním výnosů a příjmů projektovým způsobem. Audit provádíme s ohledem na konkrétní požadavky příjemců i poskytovatelů dotací.


Vedení účetnictví pro neziskový sektor

Zohledňujeme především různé zdroje financování a rozličná pravidla poskytovatelů a s tím spojené rozdělování nepřímých nákladů společné režie na jednotlivé zdroje financování. Tento individuální přístup přináší následující výhody:

  • pracujeme termínově – poskytujeme záruky, že odvedeme práci včas dle požadavků klienta a poskytovatele dotace
  • máme dlouholetou zkušenost při vedení účetnictví a poskytování podkladů pro kontrolní orgány a vyúčtování výdajů v neziskovém sektoru
  • vyřídíme za klienta časově náročnou komunikaci se zaměstnanci poskytovatele dotace.