Dluhopisy nově

14. 12. 2012

Novela zákona o dluhopisech účinná od 1. srpna 2012 výrazně ulehčuje emisi dluhopisů. Nově získávají oprávnění k vydávání dluhopisů vedle právnických také fyzické osoby. Vydávat dluhopisy tak může kdokoli, kdo zpřístupní emisní podmínky investorům nejpozději k datu emise.

Zásadní je odstranění dosavadní povinnosti emitenta předložit emisní podmínky ke schválení České národní bance. Emisi dluhopisů považuje české právo za soukromoprávní úkon. Vztah mezi emitentem a vlastníkem dluhopisu lze přirovnat vztahu mezi dlužníkem a věřitelem, jako např. v případě poskytnutí půjčky.

Celé znění novely je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=24312.

related articles