Finanční zajištění v roce 2011

4. 8. 2011

Finanční zajištění je zajišťovací prostředek sloužící k zajištění pohledávky finančního charakteru pro případ, že dojde k prodlení s jejím plněním.

Implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES byl institut finančního zajištění do našeho právního řádu začleněn poprvé v roce 2005 (§ 323a - 323f zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku). Tato úprava byla nahrazena nově přijatým zákonem č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění účinným od 1. ledna letošního roku.

Hlavní výhodou nové úpravy je výrazně zjednodušený proces uspokojení osoby, v jejíž prospěch je finanční zajištění sjednáno. Finanční zajištění může být vypořádáno bez ohledu na případnou exekuci, likvidaci, insolvenci, nucenou správu apod.

Předmětem finančního zajištění mohou být pouze hodnoty vymezené zákonem. Zákon rovněž vymezuje osoby, které mohou smlouvu o finančním zajištění sjednat a charakter zajišťované pohledávky.

related articles