Nařízení eIDAS – už jste o něm slyšeli?

23. 6. 2016

Od 1. července vstupuje v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (dále jen „Nařízení eIDAS“). Cílem tohoto nařízení je budování jednotného digitálního trhu a vzájemné uznávání přeshraničních klíčových prvků, jako jsou elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy a služby elektronického doručování a zvýšení důvěryhodnosti elektronických transakcí v rámci vnitřního trhu EU.

Nařízením eIDAS se ruší dosavadní směrnice 1999/93/ES o zásadách společenství pro elektronické podpisy. Zároveň má dopad i na právní úpravu oblasti elektronického podpisu dle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, který bude zrušen s účinností návrhu zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, který aktuálně prochází schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně. Dokud však nový zákon nebude schválen, jsou ustanovení zákona o elektronickém podpisu nadále aplikovatelná, nejsou-li v rozporu s přímo účinnými ustanoveními nařízení eIDAS.

Elektronické podpisy, elektronické pečetě a časová razítka nebo doporučené doručování se nově budou řídit podle eIDAS, přičemž jednotlivé členské státy nemohou toto nařízení nijak přizpůsobovat, pouze mají pravomoc dodefinovat si některé oblasti dotčené právní úpravy.

Nově dojde ke zvýšení právní jistoty elektronických dokumentů, a to natolik, že by měly být postaveny na roveň papírovým dokumentům. Zároveň budou sjednocena pravidla pro jejich uznávání. U soudu a správního řízení by napříště neměl být takový dokument odmítnut jako důkaz pouze proto, že je elektronický. Mezi další změny patří např. zavedení elektronických pečetí pro právnické osoby. Dosavadní elektronické značky sice nezaniknou, ale budou používány pouze jako technický nástroj pro zajištění integrity dokumentu.

V návaznosti na blížící se účinnost nařízení eIDAS vydalo Ministerstvo vnitra stanovisko k často diskutovaným datovým schránkám, kterým ubezpečuje uživatele, že přímá aplikovatelnost eIDAS nebude mít vliv na aplikaci ustanovení zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, upravujících tzv. fikci podpisu právního jednání učiněného datovou schránkou. Neboli pokud jsou splněny podmínky stanovené § 18 odst. 2 citovaného zákona, uplatní se fikce podpisu právního jednání učiněného datovou schránkou.

Zdroj:
  • http://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-pouzivani-elektronickeho-podpisu.aspx,
  • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910,
  • http://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-k-fikci-podpisu-pravniho-jednani-ucineneho-datovou-schrankou-jako-alternativy-jeho-podepsani-elektronickym-podpisem-po-1-7-2016-tj-po-nabyti-ucinnosti-narizeni-eidas-v-oblasti-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx,
  • http://www.ccv.cz/tiskove-centrum/aktuality/eidas-elektronicke-pecete-od-cervence-2016/
  • related articles