Nová evidence skutečných majitelů od června 2021

6. 5. 2021
K 1. červnu 2021 nabude účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů („ZESM“), který, přinese řadu změn. Oproti stávající úpravě se rozšiřuje okruh povinně zapisovaných údajů. Je-li pozice skutečného majitele založena nepřímo, zapisovat se bude také popis struktury vztahů. Většina dosud zapsaných údajů bude novou evidencí převzata.

Za skutečného majitele se považuje každá fyzická osoba, která může mít pro sebe z právnické osoby nebo právního uspořádání přímo nebo zprostředkovaně významné příjmy – „osoba s konečným příjmem“, anebo osoba, která může fakticky právnickou osobu řídit, ať už přímo či zprostředkovaně – „osoba s konečným vlivem“. Obecně se předpokládá, že skutečným vlastníkem právnické osoby je ten, kdo má podíl vyšší než 25%.

Předmětem zápisu do rejstříku skutečných vlastníků jsou zákonem stanovené údaje o skutečném majiteli a nově také související skutečnosti, zejména popis celé skupiny společností. Evidence bude částečně zdarma přístupná veřejnosti, která tak získá přístup k údajům o jménu, státu bydliště, roce a měsíci narození a státním občanství skutečného majitele a o údajích o skutečnostech zakládajících jeho postavení. Přístup ke všem evidovaným údajům budou mít zákonem stanovené subjekty a orgány veřejné moci. Svůj úplný výpis z evidence může získat také evidující osoba a u ní zapsaný skutečný majitel využitím nástrojů elektronické identifikace.

Právnickým osobám se složitější vlastnickou strukturou lze proto doporučit, aby ověřily své skutečné majitele dle nových ustanovení ZESM.

Kromě pokut (až do výše 500.000,-) zákon upravuje i negativní soukromoprávní důsledky pro případ, že skutečný majitel nebude registrován. Neregistrovanému skutečnému majiteli společnosti nebude možné vyplatit zisk (v případě platby přes zákaz může jít o bezdůvodné obohacení a porušení péče řádného hospodáře). Neregistrovaný skutečný majitel rovněž nebude moci vykonávat svá hlasovací práva; jeho rozhodnutí prosazovaná navzdory zákazu mohou být prohlášena za neplatná.Zdroj: www.justice.cz

related articles