Nová interpretace Národní účetní rady

15. 5. 2013

V březnu 2013 byla schválena interpretace „I 24 – Události po rozvahovém dni“. Jejím hlavním úkolem je upřesnit neshody ve výkladu zákona o účetnictví, zda stav existující ke konci rozvahového dne může být popisován s využitím poznatků získaných po rozvahovém dni včetně takových, které vyplynou z událostí, které nastaly teprve až po rozvahovém dni. Interpretace rozeznává dva typy událostí. Upravující události se zohledňují v příslušných účetních výkazech sestavených k rozvahovému dni (např. prodej zásob v dalším účetním období za cenu výrazně nižší než je jejich pořizovací cena). Neupravující události se při sestavování účetní závěrky k danému rozvahovému dni v účetních výkazech nezohledňují, ale měly by být komentovány v příloze účetní závěrky (např. zničení skladu a zásob požárem, který vznikl po rozvahovém dnu). Celé znění interpretace je dostupné na webu: http://www.nur.cz/media/I_24.pdf.

related articles