Novela zákona o daních z nemovitostí

29. 7. 2011

Dne 19. července 2011 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 212/2011 Sb. novela zákona o daních nemovitostí. Cílem novely s účinností od 1. ledna 2012 je odstranit zejména výkladové nejasnosti zdanění u pozemků s plošnými stavbami (tzv. zpevněnými plochami pozemků), u kterých v minulosti docházelo ke sporům vlastníků a správy daně (správce daně tyto stavby požadoval zdanit jako stavbu, vlastník zdaňoval jako nezastavěný pozemek).
Od 1. 1. 2012 se obecné pravidlo pro zdanění staveb a pozemků (zdaňuje se stavba, nikoli pozemek zastavěný stavbou) v případě zpevněných ploch pozemků nepoužije a uplatní se pravidlo, že stavby zpevněných ploch pozemků jsou vyjmuty z předmětu daně ze staveb (podle nově vloženého § 7 odst. 4 ZDN) a zpevněné plochy pozemků užívaných k podnikatelské činnosti anebo v souvislosti s ní jsou zdaněny speciální, nově zavedenou sazbou daně z pozemků.
Změna ve zdanění plošných staveb od 1. 1. 2012 platí pouze v případě pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří.

related articles