Plné moci k právnímu jednání, které vyžaduje formu notářského zápisu, stačí udělit pouze písemně s úředně ověřeným podpisem

29. 12. 2014

Nejvyšší soud vnesl jistotu mezi odbornou i laickou veřejnost ohledně výkladu § 441 odst. 2 OZ. Jeho druhý odstavec říká, že vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se ve stejné formě i plná moc. V praxi to dosud znamenalo, že bylo-li právní jednání učiněno ve formě notářského zápisu, musí tuto formu mít i plná moc, což činilo problémy zejména při zastupování na valné hromadě, resp. při rozhodnutí jediného společníka. Nebylo však jasné, jaké důsledky bude mít nedodržení požadované formy plné moci.
Usnesením ze dne 27.11.2014, sp. zn. 29 Cdo 3919/2014 nejvyšší soud konstatoval, že plná moc udělená k právnímu jednání, pro které zákon vyžaduje formu notářského zápisu, není neplatná pro nedostatek formy požadované zákonem, není-li pochyb o tom, která konkrétní osoba plnou moc udělila. Převedeno do praxe, je-li plná moc udělena k právnímu jednání, které musí mít formu notářského zápisu, bude stačit, je-li udělena písemně a je-li současně podpis zmocnitele úředně ověřen.

(zdroj www.nsoud.cz)

related articles