Právo stavby a jeho zachycení v účetnictví podnikatelů

28. 7. 2014
Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, Vyhláška č. 500/2002 Sb., reagovala na nový pojem občanského práva, kterým je „Právo stavby“. Jedná se o věcné právo opravňující mít na cizím pozemku (nebo i pod pozemkem) stavbu. Právo stavby může být součástí ocenění stavby, pokud je záměrem účetní jednotky stavbu na pozemku realizovat, samostatným dlouhodobým hmotným majetkem evidovaným na účtu „Stavby“, pokud není záměrem účetní jednotky stavbu realizovat (např. jako nástroj blokování cizí stavby) nebo zbožím, evidovaným na účtu „Zásoby“, je-li pořízeno s cílem obchodovat s ním. Týká-li se právo stavby více staveb, vstupuje do nákladů souvisejících s pořízením stavby poměrná část hodnoty práva stavby. Právo stavby je sjednáno vždy na dobu určitou a bude se účetně odepisovat po dobu, na kterou je sjednáno. Přestože se stavby stávají z právního hlediska součástí pozemku, pro účely evidence v účetnictví se zvlášť eviduje odpisovaná a neodpisovaná část. Pro účely účetnictví nenastala tedy žádná změna a pozemky a stavby se budou i nadále evidovat odděleně.

related articles