Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ke směrnici o DPH

26. 7. 2011

Dne 23. března 2011 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Nařízení nabývá účinnosti 1. července 2011.

Stěžejní částí nařízení jsou nová prováděcí opatření vyplývající ze změn zavedených směrnicí Rady 2008/8/ES. Týkají se pravidel pro uplatňování DPH u přeshraničních služeb, zejména těch, která ovlivní určení státu zdanění a osoby povinné přiznat daň. Zahrnují například výklady v souvislosti s posuzováním daňového statusu příjemce služby, s vymezením sídla či stálé provozovny.

Nařízení má přímý účinek, a proto je pro daňové subjekty a správce daně závazné, aniž by muselo být implementováno do českého zákona o DPH.
Další podrobnosti viz: 
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:077:0001:0022:CS:PDF

related articles