Schvalování účetních závěrek obcí, krajů a dalších organizací za rok 2012

1. 7. 2013

Poprvé za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky, tj. obce, příspěvkové organizace zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí, kraje, příspěvkové organizace zřízené kraji, hl. m. Praha, příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou a Regionální rada regionů soudržnosti povinnost schvalovat řádné i mimořádné účetní závěrky (dále jen ÚZ). Tuto povinnost zavádí novela zákona o účetnictví č. 239/2012, podrobné postupy bude upravovat vyhláška ministerstva financí. Schválení spočívá v posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví, vyhodnocení věrného a poctivého obrazu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Podkladem pro schválení ÚZ jsou účetní výkazy, zpráva auditora o ověření ÚZ, zpráva o výsledku finanční kontroly a o výsledku přezkoumání hospodaření (jsou-li dokumenty povinně vypracovávány na základě jiných právních předpisů). Schvalujícímu orgánu budou dále předkládány zprávy útvaru interního auditu a účetní záznamy včetně inventarizační zprávy. Termín schválení ÚZ je stanoven do 6 měsíců ode dne, ke kterému se účetní závěrka sestavuje, pro schválení účetní závěrky za rok 2012 se lhůta prodlužuje na 9 měsíců. Více informací o novele: http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/schvalovani-ucetnich-zaverek-za-rok-2012.aspx

related articles