Zaměstnavatelé mají nárok na náhradu nákladů za provádění srážek ze mzdy v souvislosti s výkonem rozhodnutí či exekucí

11. 2. 2022
Novelou č. 286/2021 Sb., kterou se mění zákon č. 99/1963, občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen OSŘ), byla zaměstnavatelům přiznána paušální náhrada nákladů na provedení výkonu rozhodnutí formou srážek ze mzdy povinných zaměstnanců. Změna nastala k 1.1. 2022.

Soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce ve formě srážek ze mzdy klade nemalé nároky na zaměstnavatele v podobě součinnosti se soudy a soudními exekutory a výpočtu nezabavitelné částky, výpočtu srážek, jejich následnému sražení a poukázání na účet oprávněného. Tato přidaná administrativa navíc klade zvýšené nároky na znalosti mzdových účetních, což zcela pochopitelně vede ke zvýšeným nákladům na zpracování mezd u zaměstnavatele.

Do § 270 OSŘ odst. 2 byl doplněn text, který zjednodušeně řečeno říká, že zaměstnavatel má nárok na paušální náhradu nákladů vůči zaměstnanci za každý kalendářní měsíc, v němž provede srážky ze mzdy povinného. Tyto náklady jsou považovány za náklady výkonu rozhodnutí. Má-li zaměstnanec více exekucí či soudních výkonů rozhodnutí, náleží zaměstnavateli pouze jedna náhrada za každý kalendářní měsíc.

Zaměstnavatel si odečítá náhradu nákladů při provádění srážek, čímž mu nemůže vzniknout nedoplatek. Jestliže si zaměstnavatel náhradu z provedených srážek neodečte, nárok na paušální náhradu nákladů zaniká. Paušální náhradu si plátce mzdy srazí z první třetiny zbytku čisté mzdy před všemi ostatními pohledávkami a tuto částku si ponechá. Výše náhrady činí dle vyhlášky k náhradě nákladů plátce mzdy 50 Kč.

Paušální náhrada nenáleží některým veřejnoprávním plátcům a plátcům dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, důchodů, podpory v nezaměstnanosti a dalším.

Paušální náhrada nákladů se vztahuje pouze na soudní výkony rozhodnutí a exekuce, které byly zahájeny účinností této novely, tj. od 1.1.2022. Výše uvedená úprava se nepoužije pro srážky ze mzdy nařízené v insolvenčním řízení.

related articles