Získání dotace na dlouhodobý majetek po jeho zařazení do užívání

31. 3. 2014
Nová interpretace NÚR I–27 řeší situaci, kdy došlo k pořízení dlouhodobého majetku se záměrem financovat jej prostřednictvím dotace, dotace však byla skutečně získána až v některém z následujících účetních období po podání žádosti. Účetní jednotka tedy majetek zařadila v pořizovací ceně a z této ceny ho začala účetně odpisovat. O nároku na dotaci neúčtovala a nesnížila pořizovací cenu dlouhodobého majetku zařazeného do užívání. Po obdržení dotace musí účetní jednotka posoudit, zda původní nezaúčtování nároku na dotaci v roce pořízení a zařazení majetku do používání v plné pořizovací ceně bylo podle tehdy dostupných informací chybou nebo ne. V případě, že účetní jednotka postupovala správně, sníží v účetním období, ve kterém získala dotaci, pořizovací cenu dlouhodobého majetku o přijatou dotaci a zároveň přiměřeně oprávky na výši, která by byla, kdyby se odpisovalo ze snížené pořizovací ceny již od okamžiku pořízení majetku. Výsledný rozdíl se proúčtuje do výsledku běžného období jako snížení provozních nákladů (odpisů). Majetek se od tohoto okamžiku nadále odpisuje ze snížené pořizovací ceny. Celé znění interpretace včetně příkladu účtování je uvedeno na http://www.nur.cz/media/I-27.pdf. Není-li účetní jednotka schopna prokázat, že postupovala správně, když nezaúčtovala nárok na dotaci v roce pořízení a zařazení majetku, jedná se o chybu, kterou je třeba opravit. V následujícím období proto dojde ke snížení pořizovací ceny dlouhodobého majetku (o částku dotace) a adekvátnímu snížení oprávek proti „Jinému výsledku hospodaření“. Z důvodu zajištění srovnatelnosti se v účetních výkazech opraví příslušné údaje minulého období. Připomínáme, že oprava účetní chyby může mít daňové dopady a může vést k podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů.

related articles