Změna režimu uplatnění DPH ve stavebnictví

23. 2. 2012

Dne 7.2.2012 byly na internetových stránkách daňové správy cds.mfcr.cz zveřejněny odpovědi na nejčastější dotazy k nově uplatňovaným pravidlům v oblasti DPH při poskytování stavebních a montážních pracích.

Podle těchto pravidel dochází k tzv. přenesení daňové povinnosti (v terminologiii EU „revers charge“), přičemž povinnost použít tento režim má plátce DPH za předpokladu, že jde o plnění od nebo pro jiného plátce, místem plnění je Česká republika a jde o stavební či montážní práce spadající podle klasifikace CZ CPA do položek 41-43 (tj. od běžných zednických, tesařských, malířských, pokrývačských a dalších jiných prací při stavbě budov, nebytových prostor, přes práce při stavbě silnic, mostů, tunelů, inženýrských sítí, demoliční práce atd.).

V režimu přenesení daňové povinnosti je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce tohoto plnění. Ve vystaveném daňovém dokladu tak dodavatel nebude uvádět výši DPH, ale pouze sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat odběratel. Na straně příjemce (odběratele) pak bude odpovědnost za správnost uvedené daně.

V případě stavebních a montážních prací, které nespadají podle klasifikace CZ CPA do položek 41-43 se bude postupovat jako doposud, tzn. daň na výstupu přizná poskytovatel plnění.

Nově se ukládá odběrateli a dodavateli povinnost vést za každé zdaňovací období zvláštní evidenci poskytnutých plnění a předložit správci daně výpis z této evidence nejpozději ve lhůtě pro předložení daňového přiznání.

Další informace je možné nalézt na stránkách české daňové správy cds.mfcr.cz.

related articles