Změny v platebním styku v EU platné od 1. 2. 2014

21. 10. 2013

Datem 1. 2. 2014 vstoupí v účinnost změny týkající se vnitrostátních i zahraničních inkasních plateb a úhrad v EUR prováděných v rámci a přes hranice všech členských států EU a mimounijních států Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Monaco a Švýcarsko. Projekt jednotné oblasti pro platby v Eurech (SEPA) zavádí pravidla pro odstranění dosavadních problémů v platebním styku (především vysoké bankovní poplatky a dlouhá doba zúčtování).

Do působnosti SEPA nespadají:

- platební transakce prováděné mezi poskytovateli platebních služeb

- velké platby

- transakce uskutečňované prostřednictvím platebních karet včetně výběrů hotovosti

- mobilní platby

 Další změnou v meziunijním platební styku je povinné používání čísla bankovního účtu ve formátu IBAN namísto dnes používaných národních bankovních účtů BBAN. Více informací viz:http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/platebni_styk/pravni_predpisy/download/sepa_260_2012_cz.pdf

related articles