Zpráva auditora s elektronickým podpisem

14. 4. 2014
Komora auditorů ČR (KAČR) zveřejnila v časopise Auditor č. 2/2014 stanovisko ke zprávě auditora s elektronickým podpisem. Dle KAČR je možné vydat zprávu v elektronické podobě opatřenou elektronickým podpisem. Ustanovení §20 odst. 1 a 3 zákona o auditorech vyžaduje, aby zpráva o povinném auditu byla vyhotovena písemně a byla podepsána. Podle ustanovení §562 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je písemná forma zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

related articles