Daň z nemovitých věcí je splatná do konce května

20. 5. 2016

Všichni daňoví poplatníci obdrží do 24. května výzvu k zaplacení daně z nemovitých věcí, a to ve formě daňové složenky nebo datovou zprávou. Daň je splatná najednou ve lhůtě do 31. května, pokud celková výše daně dosáhne částky 5000 Kč. Je-li daň vyšší než 5000 Kč, bude splatná ve dvou splátkách, a to do 31. května a do 30. listopadu. Poplatník však i v tomto případě může daň uhradit najednou do 31. května.

Má-li poplatník nemovitosti v jednom kraji, budou všechny platby sečteny dohromady a zaplatí je příslušnému územnímu pracovišti finančního úřadu. Vlastní-li více nemovitostí v různých krajích, bude daň splatná u místně příslušného územního pracoviště v rámci kraje, v jehož obvodu se nemovitost nachází.

Daň může být zaplacena bezhotovostním převodem na účet příslušného finančního úřadu, na poště daňovou složenkou bez poštovného nebo běžnou složenkou, prostřednictvím SIPO a hotově v pokladně finančního úřadu.

Poplatníkům, u nichž došlo ve zdaňovacím období roku 2016 ke změně výše daně oproti předchozímu roku nebo oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sdělí novou výši daně místně příslušný finanční úřad obvykle hromadným předpisným seznamem, který je k nahlédnutí v územním pracovišti příslušného finančního úřadu.

Zdroj: www.financnisprava.cz