Individuální promíjení příslušenství daně od 2015

22. 2. 2015

Počátkem roku 2015 vstoupila v platnost právní úprava, na základě které je možné prominout část příslušenství daně. Jedná se o prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky daně. Tato právní úprava se týká daní z příjmů, z nemovitých věcí, z nabytí nemovitých věcí, daně silniční, z přidané hodnoty a také daní vybíraných podle zákonů zaniklých k 31. 12. 2013, např. daně dědické, darovací, z převodu nemovitostí a daně z nemovitostí. Žádat lze pouze o prominutí penále či úroků z prodlení nebo z posečkání s placením daně vzniklých ode dne účinnosti této nové právní úpravy.

S podáním žádosti je spojen správní poplatek ve výši 1 000,- Kč za každou daň, které se podaná žádost týká. Od správního poplatku jsou osvobozeny žádosti o prominutí částky menší než 3 000,- Kč. Daňový subjekt může taktéž požádat o prominutí již zaplaceného příslušenství daně. Žádost může být podána pouze v případě, že byla uhrazena daň, ke které se dané příslušenství vztahuje.

Promíjení penále

Aby mohl daňový subjekt žádat o prominutí penále, musí žádost podat do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci dodatečného platebního výměru (doba neběží v případě řízení o posečkání úhrady daně nebo v případě povoleného posečkání daně).

Po obdržení žádosti správce daně postupuje meritorním způsobem, čili nejdříve zkoumá, zda lze penále prominout. V případě kladného výsledku se pak rozhoduje o výši prominutého penále. Penále nelze prominout, pokud daňový subjekt (či člen jeho statutárního orgánu) během předcházejících 3 let závažným způsobem porušil účetní či daňové právní předpisy. Pro zamítnutí žádosti stačí, aby daňový subjekt: je/ byl nespolehlivým plátcem DPH, byl alespoň jednou pravomocně uznán vinným ze spáchání některého z trestných činů dle § 53 odst. 2 písm. a) a c) daňového řádu, závažně ztěžoval nebo mařil správu daní (nepodával daňové přiznání, hlášení či vyúčtování) a další.

Pokud správce daně během prvního šetření nezjistí provinění proti výše uvedeným bodům, v následujícím řízení projedná výši možného prominutí penále. Přitom se posuzuje součinnost daňového subjektu při daňové kontrole a frekvence porušování povinností při správě daní.

Pro stanovení přesné částky prominutého penále uplatní správce daně následující postup: základ tvoří částka ve výši 75 % hodnoty penále, kterou lze daňovému subjektu prominout. Od tohoto základu se odčítají za každé provinění daňového subjektu příslušná procenta. Po posouzení všech kritérií nemusí daňovému subjektu zbýt ze základu nic, v tu chvíli správce daně žádost zamítne. Za porušení povinnosti součinnosti daňového subjektu v rámci postupu vedoucího k doměření daně se sníží základ o 90% pokud daňový subjekt nereagoval na výzvu k odstranění pochybnosti dle § 89 daňového řádu, o 100% pokud byla daň stanovena podle pomůcek dle § 98 daňového řádu bez součinnosti daňového subjektu, o 20% pokud daňový subjekt na výzvu správce daně nepředložil všechny požadované doklady.

Za četnost porušování povinností daňového subjektu při správě daní se odčítají procenta z původní částky např. takto: snížení o 50%, pokud má daňový subjekt nedoplatek z jiného daňového řízení, o 50 % pokud byla daňovému subjektu alespoň 2x v posledních 3 letech uložena pořádková pokuta dle § 247 daňového řádu.

Promíjení úroků

Žádat lze pouze o prominutí úroků z prodlení či úroků z posečkané částky daně vzniklých od 1. ledna 2015 a to v případě, že byla uhrazena daň, ke které se tyto úroky vztahují. Prominout lze až 100% částky úroků. Správce daně postupuje obdobně jako u promíjení penále: nejprve na základě stejných kritérií jako u penále vyhodnotí, zda lze úroky prominout, a následně vypočte celkovou procentuální výši úroků k prominutí pomocí tří kroků, při kterých se posuzuje ospravedlnitelný důvod prodlení, který je procentuelně ohodnocen: 100% když daňový subjekt vykonal platbu omylem na jiný účet, 100% pokud se jedná o daňového dlužníka, kterému nedovolil zdravotní stav platit daně, 20 % pokud daňovému subjektu bylo povoleno posečkání úhrady daně, k níž se váže úrok z posečkané částky. Dále správce daně přihlíží k ekonomickým nebo sociálním poměrům daňového subjektu, kdy porovnává výši ročního příjmu daňového subjektu s minimální mzdou. Výsledek může být vyšší než 100 %, následně se odčítají procenta za četnost porušování povinností při správě daní stejně jako u penále. Výsledné procento úroků z prodlení či z posečkání daně je daňovému subjektu prominuto, max. však 100% částky úroků.

Správce daně musí vydat rozhodnutí do 3 měsíců od obdržení žádosti, přičemž čerpá údaje z daňového spisu subjektu či ze systému ADIS. Pokud vzniknou mezi žádostí a zjištěním správce daně rozpory, důkazní břemeno je na straně daňového subjektu, který žádá o prominutí příslušenství daně.

Úplné znění pokynu: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-21.pdf