Pokutu za nepodané kontrolní hlášení lze prominout

29. 8. 2016
Generální finanční ředitelství vydalo pokyn D-29, který konkretizuje postup správce daně při individuálním promíjení pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Možnost prominutí pokuty je zakotvena v novelizovaném zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), konkrétně § 101k, který byl přijat na konci července letošního roku. Obsahem pokynu je postup finanční správy při rozhodování o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení dle § 101k zákona o DPH. Pokyn se vztahuje k pokutám vzniklým dle § 101h odst. 1 písm. b) až d) zákona o DPH:

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši:
b) 10.000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
c) 30.000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
d) 50.000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě

Tento pokyn vymezuje skutečnosti, pro které je dle zákonné úpravy možné prominout pokutu. Žádost o prominutí pokuty lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu. Lhůtu nelze prodloužit. Žádost má odkladný účinek na vykonatelnost platebního výměru, tudíž plátce není povinen tuto pokutu hradit až do skončení řízení. Zároveň má plátce povinnost spolu s podáním žádosti o prominutí pokuty zaplatit 1 000 Kč správní poplatek. Promíjení se však nebude vztahovat na plátce, kteří v posledních 3 letech závažným způsobem porušili daňové nebo účetní předpisy.

Novela zákona o DPH plátci automaticky jednou ročně promíjí pokutu 1 000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení, a to bez nutnosti podání žádosti finančnímu úřadu o její prominutí. Podmínkou je, že plátce sám svou chybu napraví, aniž by byl správcem daně vyzván. Součástí novely je i prodloužení lhůty pro reakci na výzvu k odstranění nesrovnalostí v kontrolním hlášení z 5 kalendářních dnů na 5 dnů pracovních.

Celý text pokynu GFŘ-D-29: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-29.pdf

Zdroj: www.financnisprava.cz, www.mfcr.cz