Zákon o prokazování původu majetku nabyl platnosti

2. 12. 2016
Od 1. prosince letošního roku vstupuje v účinnost zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů (§ 38x - § 38ze). Zákon si klade za cíl zakotvit v českém právním řádu mechanismus prokazování původu majetku tak, aby bylo možné odhalit nepřiznané nebo zatajené příjmy daňových poplatníků a ty následně zdanit.

Pokud správce daně zjistí oprávněný rozdíl mezi příjmy tvrzenými v daňovém přiznání a nárůstem jmění, spotřebou nebo jiným vydáním poplatníka v minimální výši 5 milionů korun, vyzve jej k prokázání, že majetek byl financován ze zdrojů, které byly řádně zdaněny anebo zdanění nepodléhají. V případě, že poplatník neprokáže, z jakých zdrojů byl nárůst jmění financován, bude mu stanovena daň podle pomůcek při uplatnění standardní sazby daně z příjmů.

Institut zvláštních pomůcek pro stanovení daně se užije v případě, kdy doměřená daňová povinnost přesáhne 2 000 000 Kč. Navíc se uplatní zvláštní penále 50% doměřené daně nebo dokonce 100% doměřené daně, pokud poplatník při prokazování původu majetku nespolupracuje se správcem daně. Zároveň se uplatní pravidlo, že nedoložený příjem spadá do posledního zdaňovacího období. U nižší daňové povinnosti se bude postupovat standardně, tj. budou užity pomůcky dle daňového řádu a doměřeno 20% penále z doměřené daně. Zákon zároveň mění i ustanovení § 227 trestního zákoníku, který nově stanovuje za porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku odnětí svobody na 6 měsíců až 3 léta nebo peněžitý trest a udělení trestu zákazu činnosti.


Zdroj:
www.mfcr.cz
www.sbirka.cz