Od 1. 1. 2015 bude možné zažádat o prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky až do výše 100% nebo o prominutí penále až do výše 75%

20. 1. 2015

Dne 1. ledna 2015 vstoupila v platnost právní úprava, na základě které bude možné prominout zcela nebo zčásti vybraná příslušenství daně (penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně). Promíjení daně se tedy netýká pokut stanovených daňovým řádem (např. za opožděné podání daňových přiznání).
Zažádat lze o prominutí jen u příslušenství daně, které vzniklo po 1. 1. 2015. K prominutí části příslušenství daně dojde pouze v případě, že bude uhrazena daň, ke které se příslušenství daně váže, bude-li žádost podána včas a budou-li důvody k prominutí shledány správcem daně za přípustné. Správce daně bude zkoumat zejména ochotu daňového subjektu ke spolupráci při dodatečném stanovení výše daně, existenci ospravedlnitelných důvodů, které vedly k prodlení s úhradou daně, četnost porušování povinností při správě daní či existenci závažných porušení účetních a daňových předpisů v posledních 3 letech (jak ze strany daňového subjektu, tak i ze strany osob, které jsou členem jeho statutárního orgánu). Žádost o prominutí příslušenství daně v částce vyšší než 3.000 Kč podléhá správnímu poplatku 1.000 Kč. Připravuje se Metodický pokyn GFŘ k postupu při promíjení příslušenství, který dle informace z webu Finanční správy nabyde účinnosti dne 1.2.2015