K problematice překurzování časového rozlišení

28. 8. 2018
Národní účetní rada vydala interpretaci č. I-37 Časové rozlišování a cizí měna, která má pomoci účetní jednotce lépe se zorientovat v problematice překurzování časového rozlišení.

NÚR zastává názor, že překurzování k rozvahovému dni by se mělo provést u příjmů a výdajů příštích období, tj. u položek, které jsou svým charakterem obdobou pohledávek a závazků, jsou vyjádřeny v cizí měně a jejich úhrada ještě neproběhla. Překurzováním k rozvahovému dni eliminuje účetní jednotka obvyklá kurzová rizika.

Náklady a výnosy příštích období, které nemají charakter pohledávky či závazku, jejich úhrada již proběhla a s úhradou spojená kurzová rizika se již promítla do účetnictví, se nepřekurzovávají.


Zdroj: Interpretace I – 37 Časové rozlišování a cizí měna