Nezapomeňte na zveřejnění účetní závěrky

9. 10. 2017
Společnost ukládá do sbírky listin veřejného obchodního rejstříku vedeného příslušným rejstříkovým soudem účetní závěrku v rozsahu, v jakém ji skutečně zpracovala. Účetní závěrka může být zveřejněna samostatně nebo jako součást výroční zprávy. To platí obdobně také pro zveřejňování zprávy auditora, který se vyjadřuje ve své zprávě současně k účetní závěrce a k výroční zprávě. Výjimkou z úplného rozsahu zveřejňování mají malé a mikro účetní jednotky, které nezveřejňují výkaz zisku a ztráty. Problematiku zveřejňování konkrétních dokumentů jsme popsali v Bulletinu červen 2016.
Lhůta pro zveřejnění je do 30 dnů od schválení účetní závěrky nejvyšším orgánem společnosti, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne. Zveřejňuje se také účetní závěrka, kterou nejvyšší orgán neschválil. Tuto informaci je nutné v účetní závěrce uvést.
Zveřejňované údaje je možno zaslat na rejstříkový soud emailem, datovou schránkou či vyplněním elektronického formuláře určeného k zasílání do sbírky listin. Veškeré soubory je nutno odesílat ve formátu PDF.
Jestliže účetní jednotka řádně, nezveřejní svou účetní závěrku nebo další požadované náležitosti, pak se dopouští správního deliktu. V tomto případě může být uložena pokuta do výše 3% hodnoty aktiv celkem dané účetní jednotky nebo do 100 000 Kč, dle §37 a násl. zákona o účetnictví.


Zdroj:
Bulletin červen 2016
Elektronický formulář
www.epodatelna.cz
Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.