Jednatel jako ne/plátce DPH

4. 9. 2017
Dle aktuálního znění zákona o dani z přidané hodnoty („ZDPH“) jsou fyzické a právnické osoby osobami povinnými k dani z přidané hodnoty („DPH“), pokud samostatně uskutečňují ekonomickou činnost. Ekonomická činnost je v ZDPH vysvětlena mj. jako soustavná činnost obchodníků, výrobců a osob poskytujících služby. Ekonomické činnosti dle ZDPH neprovádí zaměstnanci, jiné osoby uzavírající smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vzniká pracovněprávní vztah, a také osoby, jejichž příjmy jsou dle zákona o daních z příjmů zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti.
Z českého ZDPH plyne, že jednatel není povinnou osobou k DPH. Nejvyšší správní soud ovšem koncem roku 2016 dospěl k jinému názoru. Soud říká, že role jednatele ve společnosti s ručením omezeným je samostatně vykonávanou ekonomickou činností a odvolává se na směrnici Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty („Směrnice“). V této Směrnici je ekonomická činnost vyložena úžeji než v českém ZDPH - vyjmuta je činnost zaměstnanců a jiných osob, které váže k zaměstnavateli pracovní smlouva nebo obdobný právní svazek. Z judikatury Soudního dvora pak vyplývá, že při posuzování, zda je určitá činnost vykonávána samostatně, a nikoli ve vztahu zaměstnaneckém nebo jemu obdobném, je podstatné to, zda dotyčná osoba nese při výkonu činnosti vlastní hospodářské riziko a zda je s výkonem její činnosti spojena vlastní odpovědnost za případnou škodu, což u jednatele nastává.
Protože je ZDPH v rozporu s nadřazenou Směrnicí, lze považovat Směrnici za přímo účinnou v českém prostředí. V běžné praxi lze pak ze strany osob povinných k dani uplatnit výše zmíněnou Směrnici i ZDPH, což vede k optimální situaci, kdy se jednatel může rozhodnout, zda bude plátcem DPH či nikoliv. Česká finanční správa se naopak přímého účinku Směrnice dovolávat nemůže.
Tento stav přetrvá, dokud nebude zákon o DPH novelizován.


Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 11. 2016, č.j. 2 Afs 100/2016-29 a platná legislativa