Europoslanci schválili nová pravidla pro zveřejňování informací o zaplacených daních od roku 2024

31. 1. 2022
Europoslanci schválili v listopadu 2021 novelu Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU, kterou s mění směrnice 2013/34/EU o zveřejňování informací o dani z příjmů některými podniky a pobočkami. Podle nových pravidel budou nejpozději od poloviny roku 2024 zveřejňovat velké nadnárodní společnosti v rámci Country by Country reportingu výši daní zaplacených v jednotlivých státech EU. Cílem nového opatření je zejména snížení daňových úniků u daně z příjmů právnických osob.

Nový požadavek na zveřejňování se týká nadnárodních společností - nejvyšších mateřských společností a jejich dceřiných společností, které mají sídlo nebo působí ve více zemích Evropské unie a zároveň ve dvou po sobě jdoucích účetních obdobích přesáhnou jejich celkové konsolidované výnosy uvedené v konsolidované účetní závěrce mateřské společnosti nebo v individuální účetní závěrce dceřiné společnosti 750 milionů EUR. Zveřejňují se vždy údaje o placených daních za poslední účetní období.

Také středně velké a velké dceřiné společnosti se sídlem v EU ovládané nejvyšší mateřskou společností se sídlem mimo EU zveřejní zprávu s informacemi o daních placených nejvyšší mateřskou společností, pokud překročily výše uvedený limit. V případě, že mateřská společnost se sídlem mimo EU neposkytne všechny informace potřebné ke zveřejnění, uvede se tato skutečnost ve zprávě.

Povinnost zveřejňování výše zaplacených daní se nevztahuje na společnosti, které jsou usazeny pouze v jednom státě EU a nepůsobí v žádné jiné jurisdikci a na úvěrové nebo investiční společnosti, které zveřejňují zprávu dle čl.89 Směrnice evropského parlamentu a Rady 2013/36/EÚ.

V rámci Country by Country Reportingu se budou zveřejňovat informace o společnosti a jejím předmětu podnikání, počtu zaměstnanců, výši výnosů (čistém obratu) včetně transakcí se spřízněnými stranami, snížených o dividendy přijaté od dceřiných společností, zisku/ztrátě před zdaněním, výši zaplacených daní dle jednotlivých jurisdikcí a výši kumulovaných zisků na konci příslušného období.

Pro zveřejnění bude navržen jednotný formulář. Informace by měly být přístupné veřejnosti v obchodních rejstřících a dále na webových stránkách společností po dobu nejméně pěti let.

Auditoři budou ve zprávách auditora uvádět informace o tom, zda za účetní období předcházející účetnímu období, za které byla sestavena auditovaná účetní závěrka, byla společnost povinna zveřejnit zprávu s informacemi o dani z příjmů a pokud ano, zda byla tato zpráva zveřejněna v souladu s legislativními požadavky.


Zdroj: eur-lex.europa.eu