EU zavádí nový systém řešení daňových sporů mezi členskými státy

28. 8. 2019
Od 1. července vstoupil v platnost nový systém pravidel, který umožňuje rychlejší a efektivnější řešení daňových sporů mezi členskými státy. Jedná se především o problémy s dvojím zdaněním a výklad dohod o zamezení dvojího zdanění.

Sporů souvisejících s výkladem mezinárodních daňových dohod o zamezení dvojího zdanění v současnosti v EU probíhá asi 2000, z nichž přibližně 900 je starších dvou let. Dvojí zdanění nastává, pokud dva nebo více států uplatňují právo na zdanění téhož příjmu nebo zisku společnosti či osob. Dochází k tomu kvůli nesouladu mezi vnitrostátními úpravami různých jurisdikcí nebo odlišným výkladem ustanovení dvoustranné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Dosud se spory daňových orgánů řešily za pomocí mnohostranné úmluvy, která umožňovala daňovým orgánům předložit spor k arbitráži. Daňový poplatník však neměl žádnou možnost, jak tento proces zahájit z vlastního podnětu. Daňové orgány navíc nebyly povinny dosáhnout dohody.

Členské státy se nově řídí níže uvedenými pravidly pro řešení daňových sporů:

  • Poplatníci, kteří se potýkají s daňovými spory vyplývajícími z dvoustranných dohod nebo úmluv o zamezení dvojího zdanění, mohou nyní zahájit řízení o dosažení vzájemné dohody, v jehož rámci mají dotyčné členské státy povinnost pokusit se vyřešit spor smírně, a to do dvou let.

  • Není-li do konce tohoto dvouletého období nalezeno řešení, může si poplatník vyžádat sestavení poradní komise, která vydá stanovisko. Pokud to členské státy neudělají, může poplatník podat žalobu u soudu svého státu a donutit je konat.

  • Poradní komise bude složena ze tří nezávislých členů jmenovaných dotčenými členskými státy a ze zástupců příslušných daňových úřadů. Své stanovisko musí vydat do šesti měsíců a dotčené členské státy se jím musí řídit, ledaže se do šesti měsíců od vydání stanoviska dohodnou na jiném řešení.

  • Nedojde-li k výkonu konečného rozhodnutí, může se poplatník, který do 60 dnů od jeho oznámení toto rozhodnutí akceptoval a zřekl se práva na vnitrostátní opravné prostředky, za účelem vymáhání jeho výkonu obrátit na soud. Členské státy mají povinnost poplatníky uvědomit a uveřejnit úplné znění konečného rozhodnutí nebo jeho shrnutí.

Směrnice upravující tuto problematiku byla přijata jako Směrnice Rady (EU) 2017/1852 o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii již v říjnu 2017. Platit však začala až 1. července 2019 ohledně sporných otázek týkajících se příjmů nebo majetku dosaženého ve zdaňovacím období počínajícím dne 1. ledna 2018 a později. Příslušné orgány se mohou také dohodnout, že budou směrnici uplatňovat na všechny stížnosti podané před uvedeným datem, nebo na dřívější zdaňovací období.Zdroj: europa.eu