Quick fixes – nová pravidla na cestě k harmonizaci DPH v EU

26. 11. 2019
Do doby zavedení konečného systému DPH – přelomové reformy systému fungování DPH v roce 2022 – se členské státy dohodly alespoň na podobě dočasných záplat, tzv. quick fixes, stávajícího systému DPH, které by měly být implementovány do národních úprav členských států do 31.12.2019.

Tato opatření mají přispět k větší harmonizaci systému DPH v oblasti obchodování se zbožím v rámci EU a dělí se na 4 základní oblasti, kterými jsou konsignační sklady, podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu, řetězové obchody a prokazování přepravy zboží do jiného členského státu. První dvě z těchto opatření popisujeme podrobněji níže.

Konsignační sklady

Konsignanční sklad se využívá k přesunu zboží z jednoho členského státu do druhého členského státu za účelem pozdějšího lokálního dodání v druhém členském státě. Tento přesun však vyžaduje registraci k DPH, či identifikaci k DPH ve státě dodání. Rozlišujeme dva druhy skladů, a to konsignační sklad (consignment stock), ze kterého může odebírat více odběratelů a call-of stock, kde je oprávněn odebírat zboží pouze jeden určitý odběratel.

První opatření si klade za cíl sjednotit režim call-off stock, kdy přemístění zboží mezi členskými státy nebude pro účely DPH zdanitelnou transakcí. V okamžiku převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník z prodávajícího na kupujícího prodávající přizná osvobozené dodání zboží a kupující přizná standardní pořízení zboží z jiného členského státu. Zahraniční prodávající se tímto způsobem zprostí povinnosti registrovat se k DPH v členském státě, do kterého zboží přemisťuje a daňové povinnosti tak budou dopadat na kupujícího. Obě strany transakce však budou muset vést podrobnou evidenci přemístění zboží dle čl. 243 odst. 3 Směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „Směrnice“), kde bude třeba dostatečně identifikovat kupujícího. Navíc začne platit nová lhůta v podobě 12 měsíců, ve které musí být zboží odebráno a dojde tak k jeho zdanění.

Nebude-li zboží dodáno ve lhůtě 12 měsíců, nedojde-li ke změně kupujícího a prodávající by proto nesplnil identifikační a evidenční povinnost uvedenou výše, nebo pokud by zboží bylo zničeno, ztraceno či odcizeno, musel by se prodávající registrovat jako identifikovaná osoba.

Novelizovány byly čl. 17a, čl. 243(3) Směrnice a čl. 54a Prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011.


Podmínky pro osvobození dodávek do EU

Další opatření stanovuje podmínky pro uplatnění osvobození od DPH u dodání zboží do jiného členského státu. Tou první je sdělení platného DIČ dodavateli, které by mělo být ověřeno prostřednictvím online systému VIES. Český zákon o DPH tuto podmínku již vyžaduje, avšak čl. 138 Směrnice doposud hovořil pouze o osobě povinné k dani. Poskytnutí platného DIČ je nově hmotněprávní podmínkou pro uplatnění osvobození od DPH.

Dále je třeba podat souhrnné hlášení obsahující správné informace dle čl. 262 až 264 Směrnice. Za nepodání souhrnného hlášení nelze udělit pokutu, avšak nově může nepodání nebo uvedení špatných informací vést bez řádného zdůvodnění až k neuplatnění osvobození od DPH. Zůstává otázkou, která zdůvodnění budou dostačující a která už povedou ke ztrátě možnosti uplatnit osvobození. Finanční správa se navíc bude muset vypořádat se zpětnými registracemi a deregistracemi, kdy není jasné, k jakému okamžiku bude ještě moci zákazník uplatnit DPH nebo naopak kdy mu může správce daně DPH doměřit.

Toto opatření se promítne v čl. 138 a 262 Směrnice a čl. 21(2)c,e Nařízení 904/2010.


Lze uzavřít, že tato opatření mají přínos především ve sjednocení právní úpravy do doby zavedení konečného systému DPH. Jakou podobu bude mít a zda půjde o skutečné zjednodušení díky plné harmonizaci, však ukáže až čas.


Zdroj: Dočasné záplaty (tzv. quick fixes) stávajícího systému uplatňování DPH s předpokládanou účinností od 1.1.2020 do doby přijetí konečného systému DPH, Ing. Ivana Krylová, Bulletin KDP ČR 4/2018, str. 21 – 27.