Implementace směrnice ATAD od roku 2019

11. 6. 2018
Česká republika je povinna implementovat do českého právního řádu tzv. směrnici ATAD (Směrnice Rady EU 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem), a to nejpozději do konce letošního roku. Změny nás čekají v oblastech daňové uznatelnosti úroků, zdanění ovládaných zahraničních společností (CFC pravidla), zamezení využití tzv. hybridních nesouladů, zdanění při odchodu (tzv. exit taxation) a budou ustanovena obecná pravidla proti zneužití práva.

Ministerstvo financí plánuje několik novel s účinností od roku 2019, resp. pro některé oblasti až od roku 2020.
Největší změna se týká nízké kapitalizace, tj. daňové uznatelnosti výpůjčních nákladů dle § 25 odst. 1, písm. w zákona o daních z příjmů. Směrnice užívá pojem Nadměrné výpůjční náklady, které jsou popsány jako rozdíl, o který výpůjční náklady převyšují úrokové příjmy. Za nadměrné výpůjční náklady budou považovány výdaje, které přesáhnou 30% daňového provozního zisku před úroky, zdaněním a odpisy (tzv. EBITDA). Výpůjčními náklady jsou myšleny nejen finanční výdaje jako úroky z úvěrů a zápůjček, ale také související kurzové rozdíly, úroky zahrnuté do pořizovací ceny aktiva, úroky kapitalizované do rozvahy či náklady na úrokové náklady z finančního leasingu. Pravidlo se nebude aplikovat na výpůjční náklady do 3 mil. EUR. Směrnice však umožňuje limit snížit. ČR zvažuje limit ve výši 1 mil. EUR.
Může se tedy stát, že část dosud daňově uznatelných výpůjčních nákladů bude v příštím kalendářním roce již daňově neuznatelnými. Avšak dle směrnice poplatník bude moci přesunout část neuznatelných nadměrných výpůjčních nákladů do dalších období bez časového omezení. Otázkou zůstává, zda česká právní úprava nebude přísnější. Tato změna bude aplikována na veškeré úrokové náklady hrazené spojeným i nespojeným osobám a bude se vztahovat i na úvěry a ostatní finanční nástroje uzavřené před 17. červnem 2016. Některé finanční podniky jako banky či pojišťovny a společnosti stojící mimo konsolidační celek však mohou být vyjmuty.
Další pravidla zmíněná v úvodu, tedy CFC pravidla, zdanění při odchodu (exit taxation) a zamezení využití hybridních nesouladů by měla být implementována v rozsahu navrhovaném směrnicí, přičemž poslední dvě zmíněná pravidla budou účinná až od 1. ledna 2020.

V současnosti se jedná o návrh zákona. O dalším vývoji Vás budeme informovat.


Zdroje: www.mfcr.cz