Daňové novinky pro rok 2019

7. 1. 2019
Poslanecká sněmovna schválila v závěru minulého roku tzv. daňový balíček, kterým se novelizuje zejména zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty a daňový řád. Daňový balíček se dále dotýká zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, zákona č․ 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Většina změn, které daňový balíček přináší, nabude účinnosti v průběhu roku 2019, po schválení Senátem a prezidentem republiky.


Zákon o daních z příjmů Velkých korporací se dotkne zapracování směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) do zákona, kdy např. nově bude omezena odečitatelnost úroků od základu daně, jejichž výše překročí 80 mil. Kč nebo 30 % EBITDA, vypočtené pro daňové účely z daňového zisku před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací.

Bude zavedeno zdanění při přemístění majetku do stálé provozovny nebo ústředí v zahraničí bez změny vlastnictví, pokud Česká republika ztratí právo zdanit příjem z budoucího prodeje tohoto majetku. Zdanitelným příjmem bude kupní cena majetku, výdaje bude možné uplatnit jako při prodeji.

Zdanění ovládaných zahraničních společností (controlled foreign company – CFC rules) se bude týkat ovládaných společností (více než 50% podílů), které nevykonávají hospodářskou činnost (tzv. prázdné schránky). Příjmy těchto společností se budou přičítat ovládající společnosti v České republice.

Novela reaguje na rozdílné právní kvalifikace (hybridní nesoulady / hybrid mismatches) jedné právní skutečnosti v různých státech, s cílem zabránit situacím, kdy je transakce v jednom státě osvobozena od daně, zatímco ve druhém je uznatelným výdajem (např. jeden stát ji kvalifikuje jako dividendu, druhý jako platbu úroku).

Korporace, které vyplácí do zahraničí podíly na zisku či další příjmy, které běžně podléhají srážkové dani, ale jsou od daně osvobozeny anebo nepodléhají zdanění, budou tuto výplatu oznamovat správci daně. Důvodem je výměna dat, kterou Česká republika provádí v rámci smluv, kterými je vázána.

Mění se pravidla pro uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj.

Fyzickým osobám se zvýší limit výdajových paušálů, a to na dvojnásobek současného stavu (nyní1 mil. Kč, nově se bude jednat o 2 mil. Kč). Velikost uplatnitelných paušálů v procentuálním vyjádření v rozmezí 40 % – 80 % dle jednotlivých profesí zůstává nezměněná.

S účinností od 1. ledna 2019 se zvyšuje minimální mzda na 13 350 Kč a zvyšuje se limit slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení.

Limit minimálních příjmů pro uplatnění nároku na daňový bonus se zvyšuje na částku 80 100 Kč.

Mění se hranice pro solidární zvýšení daně na částku 1 569 552 Kč.


Novela zákona o DPH Novela implementuje unijní právo (směrnice) v oblasti vydávaných poukazů (vouchery) a e-commerce, rozšiřuje možnosti uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku při registraci plátce, stanoví podrobnější pravidla pro zjištění nároku na odpočet daně v částečné výši, upravuje pojmy úplata a ekonomická činnost.

Stanoví základ daně při platbě virtuální měnou, upravuje pravidla pro opravu výše daně v případě pohledávky za dlužníkem v insolvenci a v případě reorganizace.

Mění pravidla pro pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením.


Novela daňového řádu V návaznosti na evropskou legislativu je doplněna základní zásada správy daní, tzv. zákaz zneužití práva.


Zdroj: Ministerstvo financí ČR