Country by country reporting - o co jde?

26. 9. 2017
V květnu roku 2016 přijala Evropská unie směrnici Rady 2016/881/EU (DAC IV), kterou se mění směrnice 2011/16/EU (DAC) o automatické výměně informací v oblasti daní, ze které vyplývá nová povinnost o sdílení nejen účetních informací pro společnosti z nadnárodních skupin, tzv. Country by country reporting (dále jen CbCR).
Povinnost o sdílení informací byla implementována do českých zákonů dne 19.9.2017, a to novelou zákona č. 305/2017, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou nové povinnosti vyplývající z novelizace zákona č. 164/2013 Sb.?
Povinná automatická výměna informací v oblasti daní a účetnictví mezi členskými zeměmi EU, tzv. Country by country reporting. Nadnárodní skupiny podniků budou podávat zprávu podle zemí obsahující souhrnné informace o nadnárodní skupině podniků a jednotlivých členských entitách ve skupině. Zpráva podle zemí obsahuje informace relevantní pro posouzení správného rozdělení základu daně mezi jednotlivé státy a jurisdikce. Dělí se na tři části, první obsahuje finanční údaje o skupině podle jednotlivých zemí, ve druhé části je popsán předmět činnosti členských entit včetně informací, ve kterém státě jsou daňovými rezidenty a třetí část tvoří doplňující informace k podané zprávě.
České členské entity nadnárodní skupiny, tj. české daňové subjekty budou nejčastěji podávat ohlášení, ve kterém uvedou mateřskou společnost, která bude podávat zprávu podle zemí, případně zastupující entitu, která podává zprávu podle zemí, pokud tak neučiní mateřská společnost.

Koho se nové povinnosti týkají a v jakém rozsahu?
Povinnost podat oznámení obsahující zprávu podle zemí mají:
Nadnárodní skupiny podniků právnických osob, jejichž celkové konsolidované výnosy za předcházející účetní období přesáhnou 750 mil. Eur, tj. přibližně 20 mld. Kč. Tato povinnost se bude vztahovat i na nejvyšší tuzemské mateřské společnosti v rámci nadnárodních skupin podniků, avšak dle odhadů finanční správy se tato povinnost vztahuje na cca 15 podniků v ČR. Za celou skupinu může podat oznámení i zastupující členská entita, tj. některá z dceřiných společností, pokud mateřská společnost pochází ze státu, kde neprobíhá automatická výměna informací.
Povinnost podat ohlášení mají:
Společnosti, které mají povinnost podat oznámení obsahující zprávu podle zemí. Dále české společnosti, které jsou součástí nadnárodní skupiny podniků podávající oznámení v jiné členské zemi a nejsou nejvyšší mateřskou entitou této skupiny.

Jakým způsobem (technicky) budou tyto povinnosti plněny a vůči komu?
Vůči Specializovanému finančnímu úřadu pomocí formuláře pro ohlášení a oznámení, který bude zveřejněn v aplikaci EPO.

Jaké jsou lhůty pro plnění povinností? Kdy se mne nové povinnosti týkají poprvé?
České společnosti, které jsou dceřinými společnostmi v rámci nadnárodní skupiny podniků, podávají ohlášení do 31.10.2017, pokud vykazované účetní období skončilo do 30.9.2017, jinak nejpozději do skončení prvního vykazovaného účetního období. Tj. pokud hospodářský rok je stejný jako rok kalendářní, podá společnost ohlášení do 31.12.2017 za účetní období 1.1.2017 – 31.12.2017.
Oznámení podávají mateřské společnosti nebo zastupující členské entity do 12 měsíců od konce vykazovaného účetního období, s ohledem na předchozí odstavec připadají data na 31.10 2018, resp. 31.12.2018.

Jaké jsou sankce za nesplnění povinností?
Do 1,5 mil. Kč za nesplnění oznamovací povinnosti českou mateřskou společností nebo zastupující českou členskou entitou, pokud oznámení zprávy podle zemí nepodává česká mateřská společnost. Do 600 tisíc Kč při porušení oznamovací povinnosti českou členskou entitou. Subsidiárně je možné uložit pořádkovou pokutu do 500 000 Kč dle § 247 a § 247a daňového řádu za porušení povinnosti uchovávat doklady nebo za nepožádání mateřské společnosti o součinnost.

Co dělat, pokud daňový subjekt splnil svou povinnost před nabytím účinnosti této novely?
Finanční správa upozorňuje, že veškerá oznámení a ohlášení podaná před datem účinnosti této novely, tj. před 19.9.2017, nelze vyřídit, jelikož neměla legislativní podklad. Proto bude nutné, podat ohlášení a oznámení znovu, a to předepsanou cestou (viz výše).Zdroj:
Finanční správa
Novela zákona č. 164/2013 Sb. včetně důvodové zprávy