Některé změny zakladatelských dokumentů nevyžadují notářský zápis

3. 8. 2015

Po více jak roční účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích jsou k dispozici první rozsudky z této oblasti. Napříště například nebude zapotřebí notářského zápisu při každé změně společenské smlouvy, jak dovodil Nejvyšší soud ve svém rozsudku z 12.2.2015, sp. zn. 29 Cdo 5347/2014. Konkrétně se jedná o povinnost přizpůsobit znění společenské smlouvy nové právní úpravě ZOK. Rejstříkový soud by napříště neměl vyžadovat notářský zápis, pokud dojde ke změně společenské smlouvy vyplývající ze zákona. Ve výše uvedeném rozsudku jednatel společnosti nahradil ve společenské smlouvě konkrétní jména jednatelů pouze číslovkou udávající počet jednatelů, jak vyžaduje ZOK, avšak rejstříkový soud odmítl tuto změnu zapsat s odůvodněním, že ke změně společenské smlouvy je potřeba notářského zápisu. Nejvyšší soud však rozhodnutí rejstříkového soudu popřel a dovodil, že pokud ZOK nově stanoví uvést ve společenské smlouvě i počet jednatelů, došlo ke změně společenské smlouvy ze zákona, a tudíž není zapotřebí notářského zápisu.

To samé platí také pro způsob jednání za společnost, jak dovodil Vrchní soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 1. prosince 2014, sp. zn. 7 Cmo 273/2014, kdy pro změnu způsobu jednání z původního „Jménem společnosti jedná jednatel samostatně“ na „Jednatel jedná za společnost ve všech záležitostech samostatně“, není zapotřebí notářského zápisu, jelikož se opět jedná o změnu na základě zákona, kdy nově jednatelé jednají „za společnost“, nikoliv „jménem společnosti“, jak upravoval předchozí obchodní zákoník.

Lze uzavřít, že pokud statutární orgán společnosti provede změnu zakladatelského dokumentu (společenské smlouvy) na základě zákona (v tomto případě ZOK) tak, aby přizpůsobil původní znění zakladatelského dokumentu nové právní úpravě, není zapotřebí rozhodnutí valné hromady ve formě notářského zápisu a postup statutárního orgánu a nové znění zakladatelského dokumentu bude v souladu s právem.

Zdroj: http://www.epravo.cz/top/clanky/k-prvnim-rozhodnutim-rejstrikovych-soudu-dle-zok-98178.html