K zakládání účetních závěrek do obchodního rejstříku, judikát NSS

21. 11. 2022
Účetní jednotky zapsané v obchodním či jiném veřejném rejstříku jsou povinny zveřejnit účetní závěrku v plném či zkráceném rozsahu dle jejich kategorizace, výroční zprávu a zprávu auditora, pokud podléhají auditu. Lhůta pro předání dokumentů rejstříkovému soudu ke zveřejnění ve sbírce listin činí 30 dnů od schválení účetní závěrky valnou hromadou. Za situace, kdy z nějakého důvodu není účetní závěrka schválena, je nutné ve zveřejňovaných dokumentech tuto skutečnost zmínit. Zveřejnění se provede v takovém případě nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne.

Pokud účetní jednotka nezveřejní účetní závěrku jak je výše uvedeno, hrozí jí od správce daně pokuta až ve výši 3 % z netto hodnoty aktiv. Postih za nezveřejnění hrozí dále účetní jednotce od rejstříkového soudu, jenž stanovuje pokutu až do výše 100 tis. Kč. Při opakovaném porušení této povinnosti a nereagováním na výzvy k nápravě může rejstříkový soud zahájit řízení o zrušení společnosti.

Řízení o zrušení účetní jednotky bylo předmětem usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2022, sp. zn. 27 Cdo 2536/2021. Účetní jednotka více než 15 let nezveřejňovala své účetní výkazy do sbírky listin. Na upomínky a výzvy rejstříkového soudu nereagovala, až bylo Krajským soudem v Ostravě rozhodnuto o jejím zrušení. I přes odvolání účetní jednotky, Nejvyšší správní soud vyjádřil zájem na jejím zrušení, jelikož zápisy v rejstříku a sbírka listin neplnily svou informační funkci vůči třetím osobám.

Nejvyšší správní soud zmínil na závěr svého rozhodnutí důležitou poznámku, ve které dodal, že pokud by publikování některých údajů v účetní závěrce mohlo z obhajitelných důvodů přivodit účetní jednotce újmu, je možné uvažovat o jejich nevčlenění do zveřejňovaných dokumentů či o jejich zakrytí. Tímto Nejvyšší správní soud poprvé potvrdil postup, který již některé účetní jednotky uplatňují - zneviditelnění citlivých údajů z důvodu ochrany svých zájmů v dokumentech, které zveřejňují ve sbírce listin.

Více informací ke zveřejňování účetních závěrek do obchodního rejstříku najdete také v dalších aktualitách a bulletinech:
Nezapomeňte na zveřejnění účetní závěrky
Zveřejňování roční účetní závěrky a dalších informací z účetnictví


Zdroj:
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2022, sp. zn. 27 Cdo 2536/2021
Bulletin Komory daňových poradců ČR 3/2022
Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.