Ministerstvo financí vydalo sdělení k aplikaci novely zákona o účetnictví

7. 12. 2015
Povinnost auditora vypracovat pouze jednu zprávu k účetní závěrce a výroční zprávě se týká všech povinných auditů účetních závěrek obchodních společností sestavených již za kalendářní rok 2015. Povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem budou mít za stejných podmínek všechny účetní jednotky bez ohledu na to, zda jde o podnikatelské nebo nepodnikatelské subjekty. Nově je v zákoně vymezena hranice pro povinný audit, kdy se vychází z hodnoty aktiv netto, která je zpravidla nižší než dříve používaná hodnota aktiv brutto. Tato změna má dopad na vznik povinnosti auditu a také na správné určení termínu podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Nové vymezení hodnoty aktiv pro posouzení povinnosti auditu se poprvé použije pro účetní závěrky sestavené za rok 2016. Výše aktiv netto se zjistí jak za období roku 2016, tak za období roku 2015. Obdobně se bude postupovat u úhrnu čistého obratu, dalšího kritéria pro povinný audit. Z hodnoty výnosů zaúčtovaných v účtové třídě 6 v roce 2015 bude nutné vyloučit položky Aktivace a položky Změny stavu zásob vlastní činnosti. K problematice srovnatelnosti údajů v účetní závěrce připravuje MF ČR nový ČÚS pro podnikatele č. 24 – Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016. Úplné znění Sdělení najdete na webu MF ČR. Komplexní přehled ke změnám v účetních předpisech od 1.1.2016 naleznete také v našem říjnovém Bulletinu.