Novinky týkající se daně z příjmů fyzických osob od 1.7.2017

26. 7. 2017
První změnou je navýšení daňového zvýhodnění na druhé vyživované dítě na částku 19 404 Kč ročně a na třetí a každé další vyživované dítě na částku 24 204 Kč. Zaměstnancům se vyšší sleva bude odečítat ze mzdy od července letošního roku a v ročním zúčtování, popř. v podaném daňovém přiznání, jim bude dorovnána výše slev za období leden-červen.

Další změny nastanou u uplatnění výdajových paušálů. V roce 2017 může podnikatel volit ze dvou variant:
  1. uplatní vyšší výdajový paušál účinný v roce 2016 bez možnosti uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku bez vlastních příjmů nebo

  2. uplatní výdajový paušál s nižším limitem, který bude účinný pro všechny podnikatele od roku 2018, ale nebude omezen v uplatnění daňových zvýhodnění a slev jako v bodě 1.
Níže uvádíme přehled maximální výše paušálních výdajů pro rok 2018:
  • 80% z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a příjmy z živnostenského podnikání řemeslného, nejvýše však výdaje do částky 800 tis. Kč
  • 60% z příjmů ze živnostenského podnikání, nejvýše však výdaje do částky 600 tis. Kč
  • 30% z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše však výdaje do částky 300 tis. Kč
  • 40% z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle § 7 odst. 1 písm. d ZDP a podle § 7 odst. 6 ZDP, nejvýše však výdaje do částky 400 tis. Kč
  • 30% z příjmů z nájmu podle § 9 odst. 1 ZDP, nejvýše však výdaje do částky 300 tis. Kč
Poprvé od zdaňovacího období roku 2017 bude možné poplatníkovi, který má vedle příjmů ze samostatné činnosti i příjmy ze závislé činnosti dle § 6 ZDP, a poplatníkovi provozujícímu samostatnou činnost se zaměstnanci, stanovit daň paušální částkou.

Dochází také k úpravě žádosti o vrácení přeplatku na dani. Podá-li poplatník daňové přiznání spolu s žádostí o vrácení přeplatku, který je součástí formuláře daňového přiznání před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání, hledí se na žádost o přeplatek jako na podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.

Od roku 2018 přibudou následující novinky:

Srážkovou daní se bude danit i příjem v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně 2500 Kč měsíčně.

Upravují se podmínky pro vyplácení daňového bonusu na vyživované děti. Příjmy z kapitálového majetku a příjmy z nájmu se nebudou započítávat do limitu příjmů, který je nutný splnit pro získání daňového bonusu (šestinásobek minimální mzdy). Daňový bonus se nově poskytne pouze těm poplatníkům, kteří dosahují příjmů ze závislé činnosti a příjmů ze samostatné činnosti.

Rozhodným okamžikem pro vznik nároku na slevu držitele průkazu ZTP/P bude okamžik přiznání invalidního důchodu, nikoliv vydání průkazu.

Zdroj: www.financnisprava.cz