Daňové přiznání za rok 2016 podejte do 3. dubna 2017, prostřednictvím daňového poradce můžete prodloužit tuto lhůtu a lhůtu pro zaplacení daně až do 3. července 2017

28. 3. 2017
Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 a platbu daně je možné provést nejpozději do 3. dubna 2017. Daňové přiznání lze podat elektronicky, osobně na podatelně územního pracoviště finančního úřadu nebo zaslat poštou.

Pro poplatníky, kteří mají příjmy pouze ze závislé činnosti, připravila Finanční správa zjednodušený formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob na dvě stránky. Poplatníci, kteří mají navíc příjmy z pronájmů nebo z ostatní činnosti, použijí standardní čtyřstránkový formulář.

Poplatníci nebo jejich zástupci, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, nebo poplatníci, kteří mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, podávají daňové přiznání pouze elektronicky. Za podání daňového přiznání jiným způsobem může být uložena sankce 2000 Kč.

Vztahuje-li se na poplatníka povinný audit , prodlužuje se automaticky lhůta pro podání daňového přiznání do 3. dubna 2017. Ostatní poplatníci mohou požádat o prodloužení termínu pro podání daňového přiznání až do 3. července 2017, zastupuje-li je před správcem daně daňový poradce. Plná moc pro daňového poradce musí být doručena správci daně nejpozději 3. dubna 2017. Otázkou, jakou formou lze správci daně plnou moc doručit, se zabýval nejvyšší správní soud (NSS) v judikátu 4 Afs 68/2015 z 15.5.2015. Dle rozhodnutí NSS je možné podat zásilku s plnou mocí na poště k rukám správce daně v poslední den lhůty, kterým je v roce 2017 3.duben.Zdroj: Finanční správa, rozhodnutí nejvyššího správního soudu 4 Afs 68/2015 z 15.5.2015