Nezapomeňte oznámit osvobozené příjmy nad 5 milionů finančnímu úřadu

30. 3. 2016

Od 1.ledna 2015 mají všichni daňoví poplatníci povinnost oznámit finančnímu úřadu všechny příjmy převyšující 5 milionů korun, které jsou osvobozené od daně z příjmů. Nejčastěji půjde o dary, dědictví, výhry v loteriích či příjmy z prodeje movitých věcí. Částky takto přijaté se posuzují samostatně. Neoznamují se příjmy z prodeje nemovitostí, které jsou evidovány v Katastru nemovitostí. Oznámení bylo možné podávat již v průběhu roku 2015, nejzazší termín je shodný s podáním daňového přiznání, kterým je 1. duben 2016. Lhůta se vztahuje i na poplatníky, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání. Pokud oznámení podává daňový poradce, je možné oznámení podat až do 1. července 2016.

Oznámení není vázáno na daňové přiznání a podává se jako samostatné podání. Povinnost jej podat mají všechny osoby, které ve zdaňovacím období nabyly osvobozený příjem, bez ohledu na to, zda podávají či nepodávají přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Oznámení nemá předepsaný tiskopis, nicméně je možné využít doporučený formulář na internetových stránkách www.financnisprava.cz. Náležitostmi oznámení jsou údaje o výši příjmu, popis okolností nabytí příjmu (jakým způsobem byl příjem nabyt, případně, zda jde o příjem v penězích či v jiné podobě) a datum, kdy příjem vznikl. Pokud se jedná o dědictví, je datem oznámení až nabytí právní moci rozhodnutí soudu o dědictví. Příjem plynoucí do společného jmění manželů nemusí hlásit oba manželé, oznámení učiní pouze jeden z nich. Oznámení lze podat elektronicky (datovou zprávou), písemně či ústně do protokolu.

Pokud fyzická osoba oznámení nepodá, hrozí jí sankce ve výši 0,1% z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splní poplatník po lhůtě, aniž by k tomu byl správcem daně vyzván. Pokuta ve výši 10% z neoznámené částky hrozí tomu, kdo podá oznámení až na výzvu správce daně a 15% tomu, kdo na výzvu správce daně nereaguje.

Zdroj: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2016/osvobozene-prijmy-nad-5-milionu-se-musi-7227.