Přenesení důkazního břemene u transferových cen na příjemce investičních pobídek

21. 11. 2014

Rozhodnutí NSS č.j. 7 Afs 94/2012 – 74 poukazuje na důležitost správného nastavení převodních cen u společností, které čerpají investiční pobídky. Daňové subjekty, které čerpají investiční pobídky, se musí připravit na vyšší nároky, které na ně budou kladeny při prokazování ekonomické opodstatněnosti transakcí a dodržování principů pro stanovení převodních cen u obchodů prováděných se spojenými osobami. Vyplatí se proto omezit případná rizika a mít již předem k dispozici odpovídající podklady a argumenty, kterými daňový subjekt doloží správnost uplatněných převodních cen. Pokud správce daně dospěje k přesvědčení, že se v hospodaření subjektu vyskytují transakce se spojenými osobami, které neodpovídají ekonomickým principům běžných obchodních vztahů, pak je na daňovém subjektu, aby prokázal ekonomickou opodstatněnost takových transakcí.

Toto přenesení důkazního břemene na daňový subjekt je odlišné od situace poplatníků nečerpajících investiční pobídky, kdy případný rozdíl mezi účtovanou cenou a cenou obvyklou vždy prokazuje správce daně. Z výše uvedeného vyplývá, že důležitou podmínkou čerpání daňových výhod pro příjemce investičních pobídek je správné nastavení převodních cen. Důsledkem jejich nedodržení je ztráta nároku na slevu na dani.