Otcovská dovolená

4. 1. 2018
Novou dávku bude pobírat ten, kdo je v matrice zapsán jako otec dítěte nebo zaměstnanec pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku. OSVČ získají nárok na výplatu dávky, pokud jsou účastni na nemocenském pojištění po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou dovolenou.

Dávka bude poskytována z nemocenského pojištění po dobu jednoho týdne, přičemž nástup na otcovskou dovolenou je možný v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče a nelze ji přerušit. Otcovská náleží jen jednou i v případě, že pojištěnec pečuje o více dětí narozených současně nebo o více dětí převzatých současně do péče. Nárok na dávku nemají pojištěnci vykonávající pojištěnou činnost ve vazbě, odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce.

Výše dávky se počítá stejně jako peněžitá podpora v mateřství za kalendářní den a činí 70% denního vyměřovacího základu. Nástup na otcovskou dovolenou nemusí být odsouhlasen zaměstnavatelem.

www.epravo.cz