Uplatňování DPH u skupiny zahraničních spojených osob

15. 7. 2015

GFŘ vydalo v návaznosti na rozsudek ESD C-7/13 ve věci Skandia America Corp. upřesňující pravidla pro povinnost uplatnění DPH na plnění mezi zřizovatelem a jeho provozovnou v zahraničí v situaci, kdy je provozovna součástí skupiny pro účely DPH dle § 5a zákona o dani z přidané hodnoty.

Doposud obecně platilo, že plnění mezi zřizovatelem a jeho provozovnou jsou považována za vnitropodniková plnění a tudíž nejsou předmětem DPH.
V případu společnosti Skandia se řešila otázka, jakým způsobem pohlížet na plnění spočívající v poskytnutí služeb zřizovatelem jeho provozovně v zahraničí, tj. zda se jedná o plnění, která jsou předmětem DPH, a zda je provozovna povinna coby příjemce daného plnění daň odvést.

Od června 2015 se služby poskytnuté mezi zřizovatelem a jeho zahraniční provozovnou, která je součástí skupiny pro účely daně z přidané hodnoty, nepovažují za vnitropodnikové plnění, ale za služby poskytované jiné osobě povinné k dani z přidané hodnoty. To znamená, že poskytnuté služby podléhají DPH a příjemci služeb vzniká povinnost odvést daň. Obdobně se bude postupovat i v případě, že zřizovatel, který je součástí skupiny, poskytne služby své zřízené provozovně, která je mimo skupinu. Při aplikaci výše uvedeného závěru rozsudku nerozhoduje, zda se sídlo zřizovatele nebo provozovna nacházejí na území EU nebo ve třetí zemi.