Změny v oblasti daní z příjmů právnických osob a DPH od 1.7.2017

27. 7. 2017
Daň z příjmů právnických osob

1. Odpisování technického zhodnocení
Novela rozšířila výčet poplatníků, kteří mohou uplatnit daňové odpisy z technického zhodnocení provedeného na cizím majetku. Patří sem nájemce, uživatel z finančního leasingu a nově poplatník, kterému byl přenechán majetek do užívání (např. podnájemce), který může odpisovat technické zhodnocení provedené na cizím majetku za obdobných podmínek jako nájemce, tj.:
• technické zhodnocení uhradil poplatník (podnájemce), který má právo k užívání majetku, na kterém technické zhodnocení provedl
• technické zhodnocení provedl a daňové odpisy uplatňuje vždy s písemným souhlasem vlastníka
• vlastník hmotného majetku nezvýšil vstupní cenu hmotného majetku o provedené technické zhodnocení
• odpisované technické zhodnocení je zařazeno do stejné odpisové skupiny jako zhodnocovaný majetek.
Nové znění zákona se použije na technické zhodnocení dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání ode dne nabytí účinnosti novely zákona, t. j. k 1.7.2017.

2. Odpisování nehmotného majetku
Pro odpisování nehmotného majetku byla pevně stanovená doba odpisování změněna na dobu minimální (audiovizuální dílo 18 měsíců, software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců a ostatní nehmotný majetku 72 měsíců) tzn., že poplatník bude moci podle svého rozhodnutí majetek rovnoměrně daňově odpisovat i delší dobu. Nové znění zákona se použije až na majetek, u kterého bylo odpisování zahájeno po účinnosti novely zákona.

3. Finanční leasing
Předmětem finančního leasingu je hmotný majetek ve smyslu ZDP; tím jsou z finančního leasingu vyloučeny smlouvy uzavřené na majetek neodpisovaný a na nehmotný majetek. Finanční leasing se stává nájmem v případě, kdy leasingová smlouva je ukončena před uplynutím minimální doby leasingu upravené zákonem. Nová úprava se neuplatní na smlouvy, u kterých byl finanční leasing zahájen, tj. předmět leasingu předán do užívání přede dnem nabytí účinnosti novely zákona. Zde se uplatní dosavadní režim.

4. Prodej cenných papírů
ZDP zavádí daňový režim kmenového listu, který není podle účetních předpisů oceňován reálnou hodnotou. Při prodeji kmenového listu je jeho nabývací cena daňově účinným nákladem jenom do výše tržby z jeho prodeje. Dále stanoví ZDP daňový režim při prodeji cenných papírů pro mikro účetní jednotky, které dle zákona o účetnictví nemají povinnost přeceňování cenných papírů reálnou hodnotou. Při prodeji cenných papírů je daňovým nákladem nabývací cena cenného papíru bez omezení výší příjmů. Obě ustanovení ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona lze použít již pro zdaňovací období roku 2017.

DPH

1. Rozšíření trvalého režimu přenesené daňové povinnosti
Reverse charge, neboli režim přenesené daňové povinnosti, se nově vztahuje na následující služby:
• poskytnutí zprostředkovatelské služby, která spočívá v obstarání dodání investičního zlata
• dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji plátci
• poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci
• dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky
• dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkonu tohoto práva nabyvatelem

2. Institut nespolehlivé osoby
Kromě institutu nespolehlivého plátce byl nově zaveden i institut nespolehlivé osoby, kterou se může stát jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, a to na základě rozhodnutí správce daně nebo ze zákona. Nespolehlivou osobou z rozhodnutí správce daně se stane osoba, která není plátcem a která závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty. Ze zákona se nespolehlivou osobou stane subjekt, který již je nespolehlivým plátcem a zruší svou registraci plátce DPH. Plátci DPH, kteří již byli označeni za nespolehlivé plátce, často rušili své registrace k DPH, neboť zrušením automaticky o označení nespolehlivého plátce přišly a s novou registrací se znovu nespolehlivými plátci nestali. Správce daně uveřejní i seznam nespolehlivých osob. O výmaz bude možné požádat rok po právní moci rozhodnutí o statusu nespolehlivosti.

Zdroj:www.financnisprava.cz