Novela zákona o auditorech již brzy vstoupí v účinnost

26. 9. 2016
Dne 6. září podepsal prezident novelu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen Zákon o auditorech) implementující směrnici 2014/56/EU platnou od června 2014, kterou se mění původní směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek. Současně s ní vstoupilo v platnost i nařízení 537/2014 týkající se specifických požadavků na povinný audit subjektů veřejného zájmu.

Jelikož se novela týká především subjektů veřejného zájmu, připomeňme si nejprve, kdo je tímto subjektem, neboť definice subjektu veřejného zájmu se od 1. ledna 2016 přesunula ze Zákona o auditorech do § 1a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Patří sem účetní jednotka, která je

  • obchodní společností a je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu dle § 19a odst. 1 Zákona o účetnictví,
  • bankou,
  • pojišťovnou nebo zajišťovnou
  • penzijní společností
  • nebo zdravotní pojišťovnou.
Nejvýznamnějšími změnami novely Zákona o auditorech jsou zvýšení vlivu výboru pro audit při výběru auditora, kdy kontrolní orgán musí napříště zdůvodnit, proč se při výběru auditora neřídil doporučením výboru pro audit, omezení poskytování jiných služeb auditovanému subjektu veřejného zájmu, rozšíření obsahu auditorské zprávy a povinná rotace auditora u subjektů veřejného zájmu. Subjekt veřejného zájmu bude moci určit auditora nejdéle na dobu 20 let pod podmínkou, že po uplynutí 10 let od určení auditora, uskuteční na provedení auditu na bezprostředně následující období výběrové řízení.

Změny měly být zapracovány členskými státy EU do národních legislativ do 17. června 2016, což se v případě ČR nestalo. Přepokládaná účinnost novely zákona je první den měsíce následujícího po měsíci vyhlášení této novely ve Sbírce zákonů, tj. od 1. října 2016.

Zdroj: Komora auditorů ČR