Novinky

 • EU zavádí nový systém řešení daňových sporů mezi členskými státy

  28. Srpen 2019

  Od 1. července vstoupil v platnost nový systém pravidel, který umožňuje rychlejší a efektivnější řešení daňových sporů mezi členskými státy. Jedná se především o problémy s dvojím zdaněním a výklad dohod o zamezení dvojího zdanění.

  Sporů souvisejících s výkladem mezinárodních daňových dohod o zamezení dvojího zdanění v současnosti v EU probíhá asi 2000, z nichž přibližně 900 je starších dvou let. Dvojí zdanění nastává, pokud dva nebo více států uplatňují právo na zdanění téhož příjmu nebo zisku společnosti či osob. Dochází k tomu kvůli nesouladu mezi vnitrostátními úpravami různých jurisdikcí nebo odlišným výkladem ustanovení dvoustranné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

  Dosud se spory daňových orgánů řešily za pomocí mnohostranné úmluvy, která umožňovala daňovým orgánům předložit spor k arbitráži. Daňový poplatník však neměl žádnou možnost, jak tento proces zahájit z vlastního podnětu. Daňové orgány navíc nebyly povinny dosáhnout dohody.

 • Od července se ruší karenční doba a snižují se odvody na nemocenské pojištění

  11. Červenec 2019

  Doposud se zaměstnancům během prvních tří dnů pracovní neschopnosti neposkytovala náhrada mzdy či platu. Toto se však mění s příchodem letních prázdnin, tj. od 1. července nemocní dostanou peníze i za první tři dny nemoci. Zaměstnavatelům se „prodražení“ nemocenské kompenzuje v podobě snížení odvodů pojistného na nemocenském pojištění o 0,2 %.

  Změna sazby pojistného se dotkne odvodů zaměstnavatelů, OSVČ a zahraničních zaměstnanců, u kterých se poníží o 0,2%.
  Nevztahuje se na zaměstnance.

  • Zaměstnavatel bude nově odvádět 24,8% namísto 25% z vyměřovacího základu.
  • OSVČ dobrovolně účastná na nemocenském pojištění 2,1% namísto 2,3%, důchodové pojištění OSVČ se nemění.
  • Sazba zahraničního zaměstnance bude ve výši 2,1% namísto 2,3% z vyměřovacího základu.


  První nižší sazba pojistného se uplatní za kalendářní měsíc červenec 2019.

 • Zadržování nesporné částky nadměrného odpočtu DPH je porušením vlastnického práva

  29. Květen 2019

  Ústavní soud ve své nedávné rozhodovací činnosti vyhověl ústavní stížnosti a rozhodl, zjednodušeně řečeno, že zadržování nesporné části nadměrného odpočtu DPH je porušením vlastnického práva, které je garantováno v čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

 • Daňové novinky pro rok 2019

  7. Leden 2019

  Poslanecká sněmovna schválila v závěru minulého roku tzv. daňový balíček, kterým se novelizuje zejména zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty a daňový řád. Daňový balíček se dále dotýká zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, zákona č․ 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

  Většina změn, které daňový balíček přináší, nabude účinnosti v průběhu roku 2019, po schválení Senátem a prezidentem republiky.


  Zákon o daních z příjmů

 • K problematice překurzování časového rozlišení

  28. Srpen 2018

  Národní účetní rada vydala interpretaci č. I-37 Časové rozlišování a cizí měna, která má pomoci účetní jednotce lépe se zorientovat v problematice překurzování časového rozlišení.

  NÚR zastává názor, že překurzování k rozvahovému dni by se mělo provést u příjmů a výdajů příštích období, tj. u položek, které jsou svým charakterem obdobou pohledávek a závazků, jsou vyjádřeny v cizí měně a jejich úhrada ještě neproběhla. Překurzováním k rozvahovému dni eliminuje účetní jednotka obvyklá kurzová rizika.

  Náklady a výnosy příštích období, které nemají charakter pohledávky či závazku, jejich úhrada již proběhla a s úhradou spojená kurzová rizika se již promítla do účetnictví, se nepřekurzovávají.


  Zdroj: Interpretace I – 37 Časové rozlišování a cizí měna

 • Implementace směrnice ATAD od roku 2019

  11. Červen 2018

  Česká republika je povinna implementovat do českého právního řádu tzv. směrnici ATAD (Směrnice Rady EU 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem), a to nejpozději do konce letošního roku. Změny nás čekají v oblastech daňové uznatelnosti úroků, zdanění ovládaných zahraničních společností (CFC pravidla), zamezení využití tzv. hybridních nesouladů, zdanění při odchodu (tzv. exit taxation) a budou ustanovena obecná pravidla proti zneužití práva.

  Ministerstvo financí plánuje několik novel s účinností od roku 2019, resp. pro některé oblasti až od roku 2020.

 • Ministerstvo financí zveřejnilo přehled nejdůležitějších změn v daňové oblasti pro rok 2018 a změn účinných zpětně za rok 2017

  22. Leden 2018

  Zpětně za rok 2017 bude možné snížit základ daně o vyšší nezdanitelnou část základu daně za odběr krve nebo jejích složek o 3 000 Kč (dosud 2 000 Kč), nově je možné za 2017 uplatnit nezdanitelnou část základu daně za odběr krvetvorných buněk ve výši 20 000 Kč.

 • Otcovská dovolená

  4. Leden 2018

  S novým rokem vstupuje v platnost nový institut tzv. otcovské dovolené, který si klade za cíl prohloubení vazby mezi dítětem a oběma jeho rodiči v prvních týdnech jeho života. Ačkoliv zákon č. 148/2017 Sb., kterým se dávka otcovské poporodní péče do českého právního řádu zavádí, bude účinný k 1. 2. 2018, nárok na novou dávku vznikne i v případě, kdy se dítě narodí 6 týdnů před tímto datem, tedy od 21. prosince 2017.
  Novou dávku bude pobírat ten, kdo je v matrice zapsán jako otec dítěte nebo zaměstnanec pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku.

 • Nezapomeňte na zveřejnění účetní závěrky

  9. Říjen 2017

  Dle zákona o účetnictví není účetnictví účetní jednotky úplné, dokud nedojde k jeho zveřejnění. Tímto si dovolujeme připomenout, že každá společnost zapsaná v obchodním rejstříku má povinnost zveřejňovat účetní výkazy ve sbírce listin rejstříkového soudu...

 • Country by country reporting - o co jde?

  26. Září 2017

  V květnu roku 2016 přijala Evropská unie směrnici Rady 2016/881/EU (DAC IV), kterou se mění směrnice 2011/16/EU (DAC) o automatické výměně informací v oblasti daní, ze které vyplývá nová povinnost o sdílení nejen účetních informací pro společnosti z nadnárodních skupin, tzv. Country by country reporting (dále jen CbCR). Povinnost o sdílení informací byla implementována do českých zákonů dne 19.9.2017, a to novelou zákona č. 305/2017, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů...

Stránky