Novinky

 • Jednatel jako ne/plátce DPH

  4. Září 2017

  Nejvyšší správní soud v ČR svým rozhodnutím zamíchal kartami, neboť vynesl rozsudek, který umožňuje jednatelům společností s ručením omezeným volbu, zda budou či nebudou plátci daně z přidané hodnoty...

 • Změny v oblasti daní z příjmů právnických osob a DPH od 1.7.2017

  27. Červenec 2017

  Daňová novela č. 170/2017 přinesla mnoho změn i v oblasti daně z příjmů právnických osob a DPH. Výčet nejvýznamnějších změn přinášíme dále v článku...

 • Novinky týkající se daně z příjmů fyzických osob od 1.7.2017

  26. Červenec 2017

  K 1. červenci 2017 vstoupila v účinnost velká daňová novela, která ovlivnila zejména zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), zákon o dani z přidané hodnoty, daňový řád a další související zákony. Cílem tohoto článku je přiblížit čtenáři novinky týkající se daně z příjmů fyzických osob. V dalších navazujících článcích přineseme novinky i z oblasti daně z příjmů právnických osob a DPH. První změnou je navýšení daňového zvýhodnění na druhé vyživované dítě na částku 19 404 Kč ročně ...

 • Krajský soud umožnil podnikatelským subjektům omezit čekání na vyplacení nadměrného odpočtu DPH a významně tak narušil ustálenou rozhodovací praxi českých soudů

  3. Květen 2017

  Vykazování nadměrného odpočtu DPH může pro plátce DPH v případě daňové kontroly znamenat zátěž v důsledku průtahů zapříčiněných vleklým zjišťováním nárokovatelnosti vykázaného nadměrného odpočtu. Tato opoždění však často postihují i plnění, o jejichž oprávněnosti k vyplacení nemohou existovat a neexistují pochybnosti. Podnikatelské subjekty se tak nevlastní vinou dostávají do situací, které mohou v krajních případech vyústit až v ohrožení jejich solventnosti. Určitým předznamenáním změn se však stalo rozhodnutí krajského soudu v Praze ze dne 4. 10. 2016.

 • Daňové přiznání za rok 2016 podejte do 3. dubna 2017, prostřednictvím daňového poradce můžete prodloužit tuto lhůtu a lhůtu pro zaplacení daně až do 3. července 2017

  28. Březen 2017

  Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 a platbu daně je možné provést nejpozději do 3. dubna 2017. Daňové přiznání lze podat elektronicky, osobně na podatelně územního pracoviště finančního úřadu nebo zaslat poštou.
  Pro poplatníky, kteří mají příjmy pouze ze závislé činnosti, připravila Finanční správa zjednodušený formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob na dvě stránky. Poplatníci, kteří mají navíc příjmy z pronájmů nebo z ostatní činnosti, použijí standardní čtyřstránkový formulář...

 • Přehled nejdůležitějších nejen daňových změn pro rok 2017

  13. Leden 2017

  S novým rokem přichází řada novinek týkajících se daní, startuje 2. vlna elektronické evidence tržeb, zvyšuje se minimální mzda či dochází k dalšímu navýšení daňového zvýhodnění na děti. Přehled nejdůležitějších změn přinášíme v textu níže...

 • Pravidla pro vyrovnávací platby na provoz poskytovatelům sociálních služeb

  13. Prosinec 2016

  Pravidla pro rok 2017 upravující podmínky pro poskytování finančních prostředků na financování vyjmenovaných sociálních služeb uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byla zveřejněna na webových stránkách Plzeňského kraje...

 • Zákon o prokazování původu majetku nabyl platnosti

  2. Prosinec 2016

  Od 1. prosince letošního roku vstupuje v účinnost zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění zákon
  o daních z příjmů (§ 38x - § 38ze). Zákon si klade za cíl zakotvit v českém právním řádu mechanismus prokazování původu majetku tak, aby bylo možné odhalit nepřiznané nebo zatajené příjmy daňových poplatníků a ty následně zdanit...

 • Nový postoj krajských soudů k převodním cenám

  11. Říjen 2016

  Převodní ceny jsou v poslední době stále více diskutovaným tématem, neboť finanční správa v čele s ministrem financí veřejně přiznává, že v této oblasti dochází z pohledu státu k významným daňovým únikům, a proto není divu, že se téměř každá finanční kontrola zaměřuje právě na tuto problematiku. Převodními cenami se rozumí ceny, za něž se prodávají produkty a služby mezi spřízněnými osobami. Ačkoliv náš zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. (dále „ZDP“ nebo „zákon o daních z příjmů“) věnuje převodním cenám pouze jedno ustanovení v § 23 odst. 7, je problematika převodních cen vskutku rozsáhlá a nedopadá pouze na nadnárodní společnosti ale i na osoby jinak spojené (např. osoby blízké).

 • Novela zákona o auditorech již brzy vstoupí v účinnost

  26. Září 2016

  Dne 6. září podepsal prezident novelu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen Zákon o auditorech) implementující směrnici 2014/56/EU platnou od června 2014, kterou se mění původní směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek. Současně s ní vstoupilo v platnost i nařízení 537/2014 týkající se specifických požadavků na povinný audit subjektů veřejného zájmu.

Stránky