Novinky

 • Sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) za rok 2014

  27. Leden 2015

  Novela zákona o daních z příjmu v § 35ba odst. 1 písm. g) a § 35bb zavádí slevu za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, tj. včetně firemní či soukromé školky či zařízení jako jsou lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku s výjimkou zájmových kroužků. Slevu lze uplatnit poprvé za celé zdaňovací období 2014 a to až do výše minimální mzdy, tj. za zdaňovací období 2014 max. 8 500 Kč, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. Slevu na dani je možné uplatnit u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh (v případě použití tiskopisu pro rok 2014 je potřeba vyplnit i speciální přílohu vydanou pro uplatnění školkovného - 25 5457 MFin 5457/1) nebo v rámci daňového přiznání pro rok 2014 (řádek 69a).

 • Od 1. 1. 2015 bude možné zažádat o prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky až do výše 100% nebo o prominutí penále až do výše 75%

  20. Leden 2015

  Dne 1. ledna 2015 vstoupila v platnost právní úprava, na základě které bude možné prominout zcela nebo zčásti vybraná příslušenství daně (penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně). Promíjení daně se tedy netýká pokut stanovených daňovým řádem (např. za opožděné podání daňových přiznání).

 • Finální znění přílohy k přiznání k dani z příjmů právnických osob týkající se převodních cen bylo zveřejněno

  12. Leden 2015

  Koncem roku 2014 zveřejnila česká daňová správa konečnou verzi avizované přílohy k přiznání k dani z příjmů právnických osob zaměřující se na problematiku uskutečněných transakcí se spojenými osobami za období od 1.1.2014, o níž jsme informovali na našem webu 4.9.2014. Finální verze zmiňované Přílohy je uvedena na http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/Prehled-transakci-25_5404-E-MFin-5404-E_v1.pdf Příloha bude povinná pro daňové subjekty, které splňují alespoň jedno kritérium pro povinný audit a uskutečnily transakci se spojenou osobou. V Příloze se uvedou transakce se všemi spojenými osobami, je-li daňový subjekt příjemcem investiční pobídky nebo je-li vykázána ztráta. V ostatních případech se uvedou v Příloze pouze transakce se zahraničními spojenými osobami.

 • Plné moci k právnímu jednání, které vyžaduje formu notářského zápisu, stačí udělit pouze písemně s úředně ověřeným podpisem

  29. Prosinec 2014

  Nejvyšší soud vnesl jistotu mezi odbornou i laickou veřejnost ohledně výkladu § 441 odst. 2 OZ. Jeho druhý odstavec říká, že vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se ve stejné formě i plná moc. V praxi to dosud znamenalo, že bylo-li právní jednání učiněno ve formě notářského zápisu, musí tuto formu mít i plná moc, což činilo problémy zejména při zastupování na valné hromadě, resp. při rozhodnutí jediného společníka. Nebylo však jasné, jaké důsledky bude mít nedodržení požadované formy plné moci.

 • 2000,- Kč za nepodání daňového přiznání elektronickou formou pro podnikatele se zřízenou datovou schránkou

  19. Prosinec 2014

  1. ledna 2015 vstoupí v platnost novela daňového řádu, ve které je mimo jiné pro majitele datových schránek zakotvena povinnost komunikace s finančními úřady pouze elektronickou formou.
  Komunikaci pomocí datových schránek bude muset podnikatel využít například při přihlášení k registraci, oznámení o změně registračních údajů, podání řádného či dodatečného daňového přiznání. Datová zpráva s těmito druhy podání může být podána třemi různými způsoby: podepsaná uznávaným elektronickým podpisem, odeslaná prostřednictvím datové schránky nebo ověřená identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Za podání datové zprávy jinak než elektronicky zaplatí podnikatel pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé podání. Pokud však tímto podáním závažně ztíží správu daní, může se pokuta vyšplhat až na 50.000,- Kč.

 • Mini One Stop Shop od 1.1.2015 – změna DPH u služeb telekomunikačních, elektronických, rozhlasových a televizních

  12. Prosinec 2014

  S účinností od 1. ledna 2015 se u DPH mění pravidla pro určení místa plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani. Nově budou tyto služby zdaňovány vždy v místě usazení koncového spotřebitele (dosud v místě usazení poskytovatele služby). Místo plnění v případě poskytování těchto služeb osobám povinným k dani zůstává stále stejné, tj. v místě sídla příjemce služby.

 • Snížení denního limitu pro platby v hotovosti na 270 tis. Kč

  8. Prosinec 2014

  K 1.12.2014 nabyla účinnosti novela zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Novela snižuje denní limit pro platby v hotovosti z dosavadních 350 tis. Kč na 270 tis. Kč. Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje výše uvedenou částku je povinen provést platbu bezhotovostně a příjemce platby nesmí platbu nad 270 tis. Kč přijmout, jestliže nebyla provedena bezhotovostně. Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne.

 • Pozor na životní pojištění od roku 2015

  26. Listopad 2014

  Novela zákona o daních z příjmů platná od 1.1.2015 mj. upravuje oblast životního pojištění. Pro zaměstnance budou nejdůležitější především podmínky pro odečtení plateb na životní pojištění od základu daně. Kromě stávajících povinností bude navíc zavedeno pravidlo, podle kterého nebude pojištěný smět v průběhu trvání smlouvy provádět ze svého životního pojištění průběžné výběry. Nemožnost provádění výběrů je dle zákona nutné ošetřit dodatkem k pojistné smlouvě. Dodatky ke smlouvám budou pravděpodobně rozesílány samotnými pojišťovnami a pojištění budou mít na výběr zda s dodatkem souhlasit či nikoli. V případě nepřijetí dodatku nebude moci zaměstnanec dále využívat daňových úlev. Změny v zákoně se týkají také zaměstnavatelů, kteří svým zaměstnancům přispívají na životní pojištění. V případě, kdy zaměstnanec nepřistoupí na nové podmínky, tj.

 • Přenesení důkazního břemene u transferových cen na příjemce investičních pobídek

  21. Listopad 2014

  Rozhodnutí NSS č.j. 7 Afs 94/2012 – 74 poukazuje na důležitost správného nastavení převodních cen u společností, které čerpají investiční pobídky. Daňové subjekty, které čerpají investiční pobídky, se musí připravit na vyšší nároky, které na ně budou kladeny při prokazování ekonomické opodstatněnosti transakcí a dodržování principů pro stanovení převodních cen u obchodů prováděných se spojenými osobami. Vyplatí se proto omezit případná rizika a mít již předem k dispozici odpovídající podklady a argumenty, kterými daňový subjekt doloží správnost uplatněných převodních cen. Pokud správce daně dospěje k přesvědčení, že se v hospodaření subjektu vyskytují transakce se spojenými osobami, které neodpovídají ekonomickým principům běžných obchodních vztahů, pak je na daňovém subjektu, aby prokázal ekonomickou opodstatněnost takových transakcí.

 • DPH ve výši 10% na léky, knihy a dětskou výživu

  10. Listopad 2014

  Dne 6.11.2014 podepsal prezident novelu Zákona o dani z přidané hodnoty, která bude v nejbližší době vyhlášena ve Sbírce zákonů. Tato novela zavádí od 1.1.2015 druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 % (na léky, knihy a dětskou výživu) a zrušuje sjednocení sazeb DPH na 17,5% (toto sjednocení sazeb bylo schváleno v roce 2012 s účinností od 1.1.2016).

Stránky