Novinky

 • Zjednodušení pravidel pro uplatňování převodních cen

  3. Leden 2013

  Nový pokyn D-10 Generálnho finančního ředitelství ke službám s nízkou přidanou hodnotou poskytovaným mezi spojenými osobami/sdruženými podniky vstoupil v platnostk k 1.1.2013. Pokyn se týká pouze takových rutinních služeb, které netvoří hlavní činnost subjektů a netvoří podstatný náklad či příjem zúčastněných podniků, např. služby správního, technického, finančního, poradenského či obchodního charakteru, a jejichž celková hodnota pro všechny transakce nepřekročí 10 % obratu a zároveň částku 50 mil. Kč u poskytovatele a 20 % provozních nákladů a zároveň částku 50 mil. Kč u příjemce. Účelem pokynu je snížení administrativní náročnosti daňovým subjektům při prokazování nastavení převodních cen u těchto služeb a sjednocení postupů pro hodnocení těchto služeb.

 • Dluhopisy nově

  14. Prosinec 2012

  Novela zákona o dluhopisech účinná od 1. srpna 2012 výrazně ulehčuje emisi dluhopisů. Nově získávají oprávnění k vydávání dluhopisů vedle právnických také fyzické osoby. Vydávat dluhopisy tak může kdokoli, kdo zpřístupní emisní podmínky investorům nejpozději k datu emise.

  Zásadní je odstranění dosavadní povinnosti emitenta předložit emisní podmínky ke schválení České národní bance. Emisi dluhopisů považuje české právo za soukromoprávní úkon. Vztah mezi emitentem a vlastníkem dluhopisu lze přirovnat vztahu mezi dlužníkem a věřitelem, jako např. v případě poskytnutí půjčky.

  Celé znění novely je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=24312.

 • Technická novela zákona o DPH 2013

  9. Říjen 2012

  Novela schválená ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně přináší změnu ve zdaňovacím období, kterým by měl být pro všechny plátce, s výjimkou zde neusazených osob, obecně kalendářní měsíc. U nových plátců bude změna na čtvrtletní zdaňovací období možná (s určitou výjimkou) až po uplynutí dvou kalendářních let od registrace. U stávajících čtvrtletních plátců bude za určitých podmínek možné zachování čtvrtletního zdaňovacího období i v budoucnosti.

  Další změnou by měly být mj. činnosti pojišťovacích a zajišťovacích zprostředkovatelů, kdy novela osvobozuje u těchto osob od DPH bez nároku na odpočet všechny služby související s pojištěním nebo zajištěním.

 • Zdanění nerealizovaných kurzových zisků

  9. Říjen 2012

  Národní účetní rada zaslala Nejvyššímu správnímu soudu stanovisko k vybraným účetním aspektům rozsudku číslo 5 Afs 45/2011-94, ve kterém se Nejvyšší správní soud zabýval otázkou zdanění kurzových zisků. Stanovisko je možné si přečíst zde: http://www.nur.cz/media/NUR_NSS_stanovisko.pdf

  Rozsudek NSS 5 Afs 45/2011-94 naleznete zde: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0045_5Afs_110_20120507112017_prevedeno.pdf

  Informace GFŘ k této problematice byla zveřejněna v zápise z jednání KOOV s KDP ČR ze dne 6.6.2012. http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/2012KV_KDP_6_6_2012.pdf

 • Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ

  31. Srpen 2012

  Dne 31.8. zveřejnilo GFŘ na webových stránkách České daňové správy další doplňující informaci v otázce zatřídění stavebních prací ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti dle ZDPH, na níž se podílel i ČSÚ. Tento dokument podává bližší informaci k zatřídění prací, které svým charakterem představují různé instalace, opravy či údržby různých zařízení pevně spojených s budovou, zároveň zmiňuje základní zásady aplikace § 92e ZDPH a uvádí i řešení některých často dotazovaných položek prací.. http://cds.mfcr.cz/

  Odkaz na veškeré informace vydané v otázkách režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví, které byly zveřejněny na webu České daňové správy.. http://cds.mfcr.cz/

 • Vracení DPH zaplacené českými plátci v jiných členských státech EU

  16. Červenec 2012

  Lhůta pro vracení DPH zaplacené českými plátci v jiných členských státech v roce 2011 skončí k 30. září 2012. Tuto lhůtu nelze prodloužit.

  V českém zákoně o DPH je příslušná úprava pro české plátce žádající vratky DPH z jiných členských států i pro osoby registrované k dani v jiných členských státech žádající o vracení daně v ČR obsažena v § 82 až § 82b. O vrácení daně lze požádat prostřednictvím elektronického portálu Generálního finančního ředitelství.

 • Zvýšení daní z příjmů fyzických osob od roku 2013

  22. Květen 2012

  Vláda schválila opatření pro roky 2013 až 2015. Podle nich má být mimo jiné od roku 2013 zavedena přirážka 7 % k dani z příjmů fyzických osob z rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Zároveň má být zrušen limit pro odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Superhrubá mzda má zůstat pro rok 2013 zachována. K jejímu zrušení má být přistoupeno až v následujících letech.

 • Návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností

  16. Duben 2012

  Návrh zákona odstraňuje anonymní vlastnictví listinných akcií na majitele. Orgány státní správy a orgány činné v trestním řízení získají možnost identifikovat akcionáře společnosti. Akciové společnosti, které emitovaly listinné akcie na majitele, budou nuceny v průběhu přechodného období transformovat tyto akcie na akcie na jméno, nebo zajistit fyzickou úschovu těchto akcií v bance na zvláštním depozitním účtu akcionáře (imobilizace), nebo zaregistrovat tyto akcie  u centrálního depozitáře (zaknihování).

 • Obchodní rejstřík od konce března 2012 nově

  19. Březen 2012

  Ministerstvo spravedlnosti zahájí k 31. březnu 2012 provoz nové aplikace obchodního rejstříku. Část aplikace určená pro veřejnost, která bude přístupná na internetu, zjednoduší podání návrhů na zápis či změnu údajů v obchodním rejstříku. Část aplikace určená pro interní použití zjednoduší práci rejstříkovým soudům.

  Díky interaktivnímu formuláři se zjednoduší proces zápisu údajů a jejich změn do obchodního rejstříku. Data obsažená v databázi obchodního rejstříku už nově nebudou pouze informativní, ale závazná. Elektronický originál výpisu si budou moci uživatelé zdarma stáhnout ve formátu PDF (dosud bylo nutné obrátit se na službu Czech Point).

 • Změna režimu uplatnění DPH ve stavebnictví

  23. Únor 2012

  Dne 7.2.2012 byly na internetových stránkách daňové správy cds.mfcr.cz zveřejněny odpovědi na nejčastější dotazy k nově uplatňovaným pravidlům v oblasti DPH při poskytování stavebních a montážních pracích.

  Podle těchto pravidel dochází k tzv. přenesení daňové povinnosti (v terminologiii EU „revers charge“), přičemž povinnost použít tento režim má plátce DPH za předpokladu, že jde o plnění od nebo pro jiného plátce, místem plnění je Česká republika a jde o stavební či montážní práce spadající podle klasifikace CZ CPA do položek 41-43 (tj. od běžných zednických, tesařských, malířských, pokrývačských a dalších jiných prací při stavbě budov, nebytových prostor, přes práce při stavbě silnic, mostů, tunelů, inženýrských sítí, demoliční práce atd.).

Stránky