Novinky

 • Ručení za nezaplacenou DPH až od 1.1.2014

  13. Září 2013

  V návaznosti na metodickou informaci z 29.3.2013 vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) na začátku září další informaci k ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. Správce daně nebude do 31.12.2013 vyzývat k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého vznikne ručení ze zákona (§ 109/ 2 c) ZDPH) z důvodu, že úplata byla poskytnuta na jiný účet než zveřejněný správcem daně. Právě probíhající legislativní proces  by měl vést ke změně zákonného ručení, které by se podle návrhu novely ZDPH uplatnilo až při platbě za zdanitelné plnění s úplatou nad limit odvozený ze zákona o omezení plateb v hotovosti (§4 /1 zákona 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti). Kompletní znění informace GFŘ je zveřejněno na http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2013_Informace_GFR_ruceni_za_nezaplacenou_dan.pdf.

 • Nová úprava řetězení pracovních poměrů na dobu určitou

  14. Srpen 2013

  Dne 1. srpna 2013 nabyla účinnosti novela zákoníku práce (zákon č. 155/2013 Sb.) Novela především umožňuje zaměstnavatelům uzavírat se zaměstnanci za určitých podmínek, z vážných provozních důvodů nebo z důvodů spočívajících ve zvláštní povaze práce, pracovní poměr na dobu určitou opakovaně bez časových omezení (§39 odst. 4).

 • Zvýšení minimální mzdy

  12. Srpen 2013

  S účinností od 1.8.2013 byla Nařízením vlády č. 210/2013 Sb. zvýšena minimální mzda z 8 000 Kč na 8 500 Kč (resp. minimální hodinová mzda z 48,10 Kč/hod na 50,60 Kč/hod). Změna minimální mzdy se promítne do výše pojistného, počítajícího se z minimálního vyměřovacího základu, poprvé při zúčtování příjmů za měsíc srpen 2013.

 • Schvalování účetních závěrek obcí, krajů a dalších organizací za rok 2012

  1. Červenec 2013

  Poprvé za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky, tj. obce, příspěvkové organizace zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí, kraje, příspěvkové organizace zřízené kraji, hl. m. Praha, příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou a Regionální rada regionů soudržnosti povinnost schvalovat řádné i mimořádné účetní závěrky (dále jen ÚZ). Tuto povinnost zavádí novela zákona o účetnictví č. 239/2012, podrobné postupy bude upravovat vyhláška ministerstva financí. Schválení spočívá v posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví, vyhodnocení věrného a poctivého obrazu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Podkladem pro schválení ÚZ jsou účetní výkazy, zpráva auditora o ověření ÚZ, zpráva o výsledku finanční kontroly a o výsledku přezkoumání hospodaření (jsou-li dokumenty povinně vypracovávány na základě jiných právních předpisů). Schvalujícímu orgánu budou dále předkládány zprávy útvaru interního auditu a účetní záznamy včetně inventarizační zprávy.

 • Zveřejnění informací o prvních nespolehlivých plátcích DPH

  4. Červen 2013

  Údaje o tom, zda plátce je nebo není nespolehlivým plátcem, zveřejňuje od 1.1.2013 správce daně na Daňovém portálu v aplikaci „Registr plátců DPH“. Finanční správa ČR zveřejní údaje o nespolehlivém plátci až v okamžiku pravomocného rozhodnutí finančního úřadu vydaného  na základě okolností, které nastaly po účinnosti novely zákona o DPH, tj. po 1.1.2013. K 16. květnu 2013 je v Registru plátců DPH označen příznakem "nespolehlivý" první plátce.

 • Povinnosti akciových společností a akcionářů v souvislosti s přijetím zákona o opatření ke zvýšení transparentnosti akciových společností

  21. Květen 2013

  Od 1. 1. 2014 nabude účinnosti Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Dle tohoto zákona bude muset být každá akcie na majitele zaknihována u Centrálního depozitáře cenných papírů nebo fyzicky uložená u banky (imobilizovaný cenný papír). Další možností, kterou zákon připouští,  je transformace cenných papírů na majitele na akcie na jméno, která je spojená se změnou stanov společnosti a vznikem dalších povinností akciových společností a akcionářů uvedených v zákoně. Celé znění zákona je dostupné na http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=6&T=363.

 • Nová interpretace Národní účetní rady

  15. Květen 2013

  V březnu 2013 byla schválena interpretace „I 24 – Události po rozvahovém dni“. Jejím hlavním úkolem je upřesnit neshody ve výkladu zákona o účetnictví, zda stav existující ke konci rozvahového dne může být popisován s využitím poznatků získaných po rozvahovém dni včetně takových, které vyplynou z událostí, které nastaly teprve až po rozvahovém dni. Interpretace rozeznává dva typy událostí. Upravující události se zohledňují v příslušných účetních výkazech sestavených k rozvahovému dni (např. prodej zásob v dalším účetním období za cenu výrazně nižší než je jejich pořizovací cena). Neupravující události se při sestavování účetní závěrky k danému rozvahovému dni v účetních výkazech nezohledňují, ale měly by být komentovány v příloze účetní závěrky (např. zničení skladu a zásob požárem, který vznikl po rozvahovém dnu). Celé znění interpretace je dostupné na webu: http://www.nur.cz/media/I_24.pdf.

 • Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

  7. Květen 2013

  Generální finanční ředitelství vydalo v návaznosti na současnou judikaturu Dodatek č. 1 k Informaci GFŘ k aplikaci § 44 ZDPH. Tento dodatek mění dřívější Informaci GFŘ ze dne 22. 7. 2011 a umožňuje opravit výši daně pouze u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, které vznikly po 1.4.2011, přičemž podle dodatku bude postupováno až u případů oprav výše daně uplatněných po jeho vydání. http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_25465.html

 • Ručení za DPH z důvodu zaplacení na jiný účet než zveřejněný správcem daně odloženo do 1.10.2013

  7. Květen 2013

  Dle metodické informace Generálního finančního ředitelství z konce března 2013 (zveřejněné na  http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/2013_Informace_GFR_ruceni.pdf) nebude správce daně do 30.9.2013 vyzývat k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého vznikne ručení ze zákona podle § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH, tj. z důvodu, že úplata byla poskytnuta na jiný účet než zveřejněný správcem daně. Hlavním důvodem je probíhající zpracování a ověřování nahlášených účtů správcem daně.

 • Novela obchodního zákoníku stanoví maximální lhůtu pro splatnost faktur

  2. Duben 2013

  Na konci března 2013 schválili poslanci novelu obchodního zákoníku. Součástí novely je stanovení maximální zákonné doby splatnosti pohledávek - základní lhůta je určena na dobu 30 dní, a to i pro veřejné dodavatele. Po vzájemné domluvě lze lhůtu prodloužit na 60 dní za podmínky, není-li to hrubě nespravedlivé. Stanovená 30 denní lhůta platí i pro přejímky zboží nebo služeb. Věřitelé budou moci kromě úroku z prodlení a nákladů soudního řízení požadovat i paušální sazbu nákladů na vymáhání pohledávky.

Stránky