Novinky

 • Zpráva auditora s elektronickým podpisem

  14. Duben 2014

  Komora auditorů ČR (KAČR) zveřejnila v časopise Auditor č. 2/2014 stanovisko ke zprávě auditora s elektronickým podpisem. Dle KAČR je možné vydat zprávu v elektronické podobě opatřenou elektronickým podpisem. Ustanovení §20 odst. 1 a 3 zákona o auditorech vyžaduje, aby zpráva o povinném auditu byla vyhotovena písemně a byla podepsána. Podle ustanovení §562 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je písemná forma zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

 • Nové povinnosti zveřejňování informací na internetu

  8. Duben 2014

  S účinností nového zákona o obchodních korporacích mají všechny akciové společnosti, společnosti bez rozdílu právní formy, které jsou součástí koncernu, a ostatní společnosti, které si zřídily internetové stránky, novou povinnost zveřejňovat na nich vybrané informace a dokumenty. Podrobné informace najdete v našem BULLETINU 2014/1.

 • Získání dotace na dlouhodobý majetek po jeho zařazení do užívání

  31. Březen 2014

  Nová interpretace NÚR I–27 řeší situaci, kdy došlo k pořízení dlouhodobého majetku se záměrem financovat jej prostřednictvím dotace, dotace však byla skutečně získána až v některém z následujících účetních období po podání žádosti. Účetní jednotka tedy majetek zařadila v pořizovací ceně a z této ceny ho začala účetně odpisovat. O nároku na dotaci neúčtovala a nesnížila pořizovací cenu dlouhodobého majetku zařazeného do užívání. Po obdržení dotace musí účetní jednotka posoudit, zda původní nezaúčtování nároku na dotaci v roce pořízení a zařazení majetku do používání v plné pořizovací ceně bylo podle tehdy dostupných informací chybou nebo ne.

 • Návrh změn v dokumentaci převodních cen

  10. Březen 2014

  OECD publikovala k veřejné diskusi návrh změny požadavků na dokumentaci převodních cen a na rozšíření dokumentačních povinností jednotlivých společností.Celý text návrhu najdete na http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/white-paper-transfer-pricing-documentation.pdf Navrhuje se mj. zavedení jednotné povinné dokumentace, tzv. "Country by Country Reporting", který správci daně poskytne podrobnější přehled o daňové pozici celé skupiny. Mezi povinné informace mohou u jednotlivých společností skupiny patřit např. informace o zisku před zdaněním, o zaplacené dani nebo o přijatých a placených úrocích. Schválení revidované podoby dokumentace se očekává nejdříve počátkem roku 2015, ještě později její implementace do české legislativy. Jaká kritéria stanoví česká daňová správa a jaké sankce budou hrozit v případě nevyhotovení povinné dokumentace, zatím není jasné.

 • Daň z příjmů fyzických osob 2013

  10. Únor 2014

  Finanční správa zveřejnila na svých stránkách odpovědi na vybrané dotazy týkající se daně z příjmů fyzických osob. Více na: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/aktualne-k-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-za-zdanovaci-obdobi-2013-2688

 • Nová pravidla v oblasti investičních pobídek platná od 1.7.2014

  11. Prosinec 2013

  V roce 2014 vstoupí v platnost nová pravidla, jejichž hlavní změnou je snížení veřejné podpory u příslibů investičních pobídek vydaných po 1.7.2014 na nejvýše 25 % z uznatelných nákladů. Toto omezení se týká velkých společností (dle definice EU – počet zaměstnanců větší než 250, roční obrat přes 50 mil. EUR nebo bilanční suma přes 43 mil. EUR). V případě, že tedy společnost plánuje využít investiční pobídky za stávajících podmínek, je potřeba předložit záměr „Agentuře CzechInvest“ nejpozději do února 2014.

 • Informace GFŘ k problematice „nerealizovaných“ kurzových rozdílů s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu

  27. Listopad 2013

  Schválená zákonná opatření č. 344/2013 Sb., účinná od 1.1.2014, upravují mj. i § 23 odst. 1 zákona o daních z příjmů, kterým reagují na závěry judikatury NSS v oblasti zdaňování zaúčtovaných „nerealizovaných“ kurzových rozdílů. Od 1.1.2014 jsou tyto účetní výnosy výslovně zahrnovány do základu daně z příjmů. Pro případné vyloučení těchto „nerealizovaných“ kurzových zisků ze základu daně za roky předchozí pak podává informace výčet podmínek, za jakých je to možné. Více na: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Kurzove_rozdily_2013.pdf.

 • Povinná elektronická podání přiznání k DPH od 1.1.2014

  18. Listopad 2013

  S účinností od 1.1.2014 je v zákoně o DPH (§101a) zavedena povinnost plátců DPH podávat přiznání k DPH, hlášení a ostatní formuláře pouze v elektronické podobě. Změna se netýká fyzických osob, jejichž obrat za předcházejících 12 měsíců nepřesáhl 6 mil. Kč.

 • Změny v platebním styku v EU platné od 1. 2. 2014

  21. Říjen 2013

  Datem 1. 2. 2014 vstoupí v účinnost změny týkající se vnitrostátních i zahraničních inkasních plateb a úhrad v EUR prováděných v rámci a přes hranice všech členských států EU a mimounijních států Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Monaco a Švýcarsko. Projekt jednotné oblasti pro platby v Eurech (SEPA) zavádí pravidla pro odstranění dosavadních problémů v platebním styku (především vysoké bankovní poplatky a dlouhá doba zúčtování).

  Do působnosti SEPA nespadají:

  - platební transakce prováděné mezi poskytovateli platebních služeb

  - velké platby

  - transakce uskutečňované prostřednictvím platebních karet včetně výběrů hotovosti

  - mobilní platby

 • Ručení za nezaplacenou DPH až od 1.1.2014

  13. Září 2013

  V návaznosti na metodickou informaci z 29.3.2013 vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) na začátku září další informaci k ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. Správce daně nebude do 31.12.2013 vyzývat k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého vznikne ručení ze zákona (§ 109/ 2 c) ZDPH) z důvodu, že úplata byla poskytnuta na jiný účet než zveřejněný správcem daně. Právě probíhající legislativní proces  by měl vést ke změně zákonného ručení, které by se podle návrhu novely ZDPH uplatnilo až při platbě za zdanitelné plnění s úplatou nad limit odvozený ze zákona o omezení plateb v hotovosti (§4 /1 zákona 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti). Kompletní znění informace GFŘ je zveřejněno na http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2013_Informace_GFR_ruceni_za_nezaplacenou_dan.pdf.

Stránky