Novinky

 • Metodický pokyn k posečkání daně

  19. Červen 2015

  S účinností od 9.4.2015 vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) nový metodický pokyn k posečkání daně, jehož primárním cílem je sjednocení rozhodovací praxe finančních úřadů při rozhodování o povolení posečkání daně nebo rozložení její úhrady na splátky, a to tak, aby při rozhodování o skutkově shodných nebo podobných žádostech o posečkání nevznikaly nedůvodné rozdíly....

 • Úpravy Zákona o elektronické evidenci tržeb

  9. Červen 2015

  Dne 3. června 2015 schválila vláda ČR návrh zákona o elektronické evidenci tržeb, který by měl platit od února 2016. Po připomínkovém řízení a hodnocení dopadů návrhu zákona došlo k několika změnám, zejména...

 • K aplikaci testu insolvence

  23. Duben 2015

  Test insolvence je jedním z nástrojů, který slouží k ochraně obchodní korporace, jejích věřitelů či jiných osob majících v korporaci oprávněný zájem. Sestává z rozvahového testu a testu likvidity...

 • Kvóty pro agenturní zaměstnance

  20. Duben 2015

  Ministerstvo práce a sociálních věcí chce předložit vládě do konce června 2015 návrh změn agenturního zaměstnávání. Resort plánuje stanovit 15%-ní limit pro podíl agenturních zaměstnanců v podniku. V současné době zákoník práce nejvyšší možný přípustný podíl agenturních zaměstnanců ve firmách k jeho kmenovým zaměstnancům neupravuje. Úpravy se mají týkat zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce a v účinnost by měly vstoupit v lednu 2016.

 • Dotační programy OPPIK

  15. Duben 2015

  Během dubna 2015 se očekává vyhlášení prvních výzev v rámci dotačního programu OPPIK - operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který je pokračováním dřívějšího OPPI.

  Bližší informace ohledně vyhlášení výzev lze najít na webových stránkách www.oppik.cz. Zásadní rozdíly mezi stávajícím OPPIK a dřívějším OPPK se týkají jak přípravy projektu, tak jeho realizace. Kromě zvýšení celkové alokace programu dojde s přechodem na OPPIK k intenzivnějšímu nasměrování podpory k malým a středním podnikům. Další změnou je snížení maximální míry veřejného příspěvku na většinu projektů a zpřísnění podmínek realizace projektů.

  Zdroj: www.oppik.cz

 • Od května budou do obchodního rejstříku zapisovat nově i notáři

  7. Duben 2015

  S příchodem května 2015 by měl být spuštěn nový zápis do obchodního rejstříku, který budou vykonávat notáři. Napříště si podnikatel bude moci vybrat, zda provede zápis do rejstříku u notáře či u soudu a notář tento zápis nebude moci odmítnout. Tato změna byla již promítnuta do nového občanského zákoníku, avšak její realizace přichází na řadu až nyní. Zápis u notářů s sebou přináší celou řadu výhod. Samotné zapisování bude on-line, tj. s okamžitou platností. Poplatky se výrazně sníží. Prvozápis společnosti s ručením omezeným bude u notáře stát 2.700 Kč, u soudu stojí 6.000 Kč. Za prvozápis akciové společnosti bude notář vybírat 8.000 Kč namísto dosavadních 12.000 Kč u soudu. Provedení změny v obchodním rejstříku se sníží na 1.000 Kč, zatímco u soudu zůstává částka 2.000 Kč. Notář navíc bude účtovat poplatek 300 Kč za provedení zápisu. S on-line zápisem do obchodního rejstříku by mělo dojít i ke snížení a zjednodušení administrativy pro podnikatele.

 • Nejčastější otázky a odpovědi k nové Samostatné příloze daňového přiznání k převodním cenám

  3. Duben 2015

  zveřejnila Finanční správa pod stejnojmenným názvem na svém webu: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/dan-z-prijmu-pravnickych-osob/nejcastejsi-otazky-a-odpovedi-prevodni-ceny-5909 Samostatná příloha daňového přiznání k dani z příjmu, týkající se převodních cen, se poprvé vyplňuje za zdaňovací období 2014. Vzhledem k tomu, že při vyplňování přílohy vzniká řada nejasností, zveřejnila Finanční správa odpovědi k nejčastějším problémům. Blíže vysvětluje některé pojmy, např. co se považuje za úvěrové finanční nástroje, licenční poplatky, upřesňuje věcnou náplň jednotlivých řádků přílohy a podmínky, za jakých vzniká povinnost k vyplnění přílohy.

 • Zahájeno veřejné připomínkové řízení k návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb

  26. Březen 2015

  Elektronická evidence tržeb (EET) se bude týkat právnických osob a podnikajících fyzických osob, které přijímají převážně hotovostní platby. Zákon bude nabývat účinnost postupně. Od 1. ledna 2016 vznikne povinnost EET právnickým osobám poskytujícím ubytovací a restaurační služby. Od dubna téhož roku se připojí právnické osoby podnikající v maloobchodě a velkoobchodě. Následně dojde k vyhodnocení celé situace a v případě kladného výsledku se předpokládá od července zapojení také fyzických osob, které provozují hotel, restauraci či prodejnu. Současně se zavedením EET je v návrhu zákon o snížení sazby DPH u stravovacích služeb z 21% na 15%.

 • Autorské honoráře přijaté v roce 2014 a změny v jejich zdaňování ve 2015

  9. Březen 2015

  Autorské honoráře ve výši do deseti tisíc korun měsíčně od jednoho plátce byly v uplynulém roce tímto plátcem zdaňovány srážkovou daní při jejich výplatě. Takto zdaněné a vyplacené příjmy již nepodléhaly odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Přechodně mají autoři v roce 2014 možnost, nikoliv povinnost, vyplacené příjmy zahrnout do svého daňového přiznání jako příjmy z podnikání a uplatnit si příslušné výdaje, buď ve skutečné výši, nebo tzv. paušálem ve výši 40% z dosažených příjmů s důsledkem přiznat a zaplatit z těchto příjmů také sociální a zdravotní pojištění.

 • Individuální promíjení příslušenství daně od 2015

  22. Únor 2015

  Počátkem roku 2015 vstoupila v platnost právní úprava, na základě které je možné prominout část příslušenství daně. Jedná se o prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky daně. Tato právní úprava se týká daní z příjmů, z nemovitých věcí, z nabytí nemovitých věcí, daně silniční, z přidané hodnoty a také daní vybíraných podle zákonů zaniklých k 31. 12. 2013, např. daně dědické, darovací, z převodu nemovitostí a daně z nemovitostí. Žádat lze pouze o prominutí penále či úroků z prodlení nebo z posečkání s placením daně vzniklých ode dne účinnosti této nové právní úpravy.

  S podáním žádosti je spojen správní poplatek ve výši 1 000,- Kč za každou daň, které se podaná žádost týká. Od správního poplatku jsou osvobozeny žádosti o prominutí částky menší než 3 000,- Kč. Daňový subjekt může taktéž požádat o prominutí již zaplaceného příslušenství daně. Žádost může být podána pouze v případě, že byla uhrazena daň, ke které se dané příslušenství vztahuje.

Stránky