Novinky

 • Novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

  31. Srpen 2016

  Tento článek si klade za cíl seznámit čtenáře s nejdůležitějšími novinkami novely zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, která vstoupí v účinnost 1. listopadu 2016. Změny v novele uvedené se budou týkat případů, kdy k nabytí vlastnického práva k nemovité věci dojde od 1. 11. 2016. Pokud daňová povinnost vznikne přede dnem nabytí účinnosti novely, postupuje se dle původního znění.

 • Pokutu za nepodané kontrolní hlášení lze prominout

  29. Srpen 2016

  Generální finanční ředitelství vydalo pokyn D-29, který konkretizuje postup správce daně při individuálním promíjení pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Možnost prominutí pokuty je zakotvena v novelizovaném zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), konkrétně § 101k, který byl přijat na konci července letošního roku.

 • Nařízení eIDAS – už jste o něm slyšeli?

  23. Červen 2016

  Od 1. července vstupuje v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (dále jen „Nařízení eIDAS“). Cílem tohoto nařízení je budování jednotného digitálního trhu a vzájemné uznávání přeshraničních klíčových prvků, jako jsou elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy a služby elektronického doručování a zvýšení důvěryhodnosti elektronických transakcí v rámci vnitřního trhu EU...

 • Daň z nemovitých věcí je splatná do konce května

  20. Květen 2016

  Právnické osoby dostanou informaci o daňové povinnosti do datové schránky. Ti, kteří datovou schránku nemají, obdrží poštovní poukázku. Fyzické osoby poprvé obdrží tzv. daňovou složenku, kterou mohou uhradit daň bez poštovného...

 • Příprava krácení daně bude opět trestná

  12. Květen 2016

  Prezident Zeman podepsal novelu trestního řádu, která opět zavádí trestnost přípravy daňového trestného činu dle § 240 a násl. Profesní komory a odborná veřejnost novelu ostře kritizují, neboť se domnívají, že přijaté změny povedou ke kriminalizaci podnikatelského prostředí...

 • Zvýšení daňového zvýhodnění na děti

  6. Květen 2016

  Od 1. května 2016 dochází k navýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě z částky 15 804 Kč na částku 17 004 Kč ročně a na třetí a každé další dítě z částky 17 004 Kč na částku 20 604 Kč ročně...

 • Zákon o evidenci tržeb a doprovodný zákon o snížení sazby DPH v oblasti stravovacích služeb nabyl platnosti

  2. Květen 2016

  V polovině dubna nabyl platnosti zákon o elektronické evidenci tržeb č. 112/2016 spolu se zákonem o č. 113/2016 Sb., kterým se zavádí snížení sazby DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 % na 15 %, s výjimkou alkoholických nápojů...

 • Nezapomeňte oznámit osvobozené příjmy nad 5 milionů finančnímu úřadu

  30. Březen 2016

  Od 1.ledna 2015 mají všichni daňoví poplatníci povinnost oznámit finančnímu úřadu všechny příjmy převyšující 5 milionů korun, které jsou osvobozené od daně z příjmů. Nejčastěji půjde o dary, dědictví, výhry v loteriích či příjmy z prodeje movitých věcí. Částky takto přijaté se posuzují samostatně. Neoznamují se příjmy z prodeje nemovitostí, které jsou evidovány v Katastru nemovitostí. Oznámení bylo možné podávat již v průběhu roku 2015, nejzazší termín je shodný s podáním daňového přiznání, kterým je 1. duben 2016...

 • Spotřebitel může spory řešit i mimosoudní cestou

  17. Březen 2016

  Nová povinnost informovat spotřebitele o možnosti alternativního řešení sporů vychází z novely zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). Alternativní řešení sporů se často využívá pro spory, jejichž účelem je dosáhnout dohody a které z právního hlediska nejsou složité. Navíc toto řešení bývá časově i finančně méně náročné, přičemž zahájením mimosoudního řešení sporu není dotčeno právo stran sporu na domáhání se ochrany práv a oprávněných zájmů u soudu...

 • Stanovisko Nejvyššího soudu k některým sporným otázkám zákona o obchodních korporacích

  2. Únor 2016

  Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu přijalo dne 16. ledna 2016 stanovisko k některým otázkám týkajících se zákona o obchodních korporacích a zápisu společností do obchodního rejstříku pod spisovou značkou Cpjn 204/2015. Vnáší tak světlo do dosud sporných oblastí, ačkoliv se občas odchyluje od již zaběhnuté praxe...

Stránky