Novinky

 • Daňové přiznání za rok 2016 podejte do 3. dubna 2017, prostřednictvím daňového poradce můžete prodloužit tuto lhůtu a lhůtu pro zaplacení daně až do 3. července 2017

  28. Březen 2017

  Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 a platbu daně je možné provést nejpozději do 3. dubna 2017. Daňové přiznání lze podat elektronicky, osobně na podatelně územního pracoviště finančního úřadu nebo zaslat poštou.
  Pro poplatníky, kteří mají příjmy pouze ze závislé činnosti, připravila Finanční správa zjednodušený formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob na dvě stránky. Poplatníci, kteří mají navíc příjmy z pronájmů nebo z ostatní činnosti, použijí standardní čtyřstránkový formulář...

 • Přehled nejdůležitějších nejen daňových změn pro rok 2017

  13. Leden 2017

  S novým rokem přichází řada novinek týkajících se daní, startuje 2. vlna elektronické evidence tržeb, zvyšuje se minimální mzda či dochází k dalšímu navýšení daňového zvýhodnění na děti. Přehled nejdůležitějších změn přinášíme v textu níže...

 • Pravidla pro vyrovnávací platby na provoz poskytovatelům sociálních služeb

  13. Prosinec 2016

  Pravidla pro rok 2017 upravující podmínky pro poskytování finančních prostředků na financování vyjmenovaných sociálních služeb uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byla zveřejněna na webových stránkách Plzeňského kraje...

 • Zákon o prokazování původu majetku nabyl platnosti

  2. Prosinec 2016

  Od 1. prosince letošního roku vstupuje v účinnost zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění zákon
  o daních z příjmů (§ 38x - § 38ze). Zákon si klade za cíl zakotvit v českém právním řádu mechanismus prokazování původu majetku tak, aby bylo možné odhalit nepřiznané nebo zatajené příjmy daňových poplatníků a ty následně zdanit...

 • Nový postoj krajských soudů k převodním cenám

  11. Říjen 2016

  Převodní ceny jsou v poslední době stále více diskutovaným tématem, neboť finanční správa v čele s ministrem financí veřejně přiznává, že v této oblasti dochází z pohledu státu k významným daňovým únikům, a proto není divu, že se téměř každá finanční kontrola zaměřuje právě na tuto problematiku. Převodními cenami se rozumí ceny, za něž se prodávají produkty a služby mezi spřízněnými osobami. Ačkoliv náš zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. (dále „ZDP“ nebo „zákon o daních z příjmů“) věnuje převodním cenám pouze jedno ustanovení v § 23 odst. 7, je problematika převodních cen vskutku rozsáhlá a nedopadá pouze na nadnárodní společnosti ale i na osoby jinak spojené (např. osoby blízké).

 • Novela zákona o auditorech již brzy vstoupí v účinnost

  26. Září 2016

  Dne 6. září podepsal prezident novelu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen Zákon o auditorech) implementující směrnici 2014/56/EU platnou od června 2014, kterou se mění původní směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek. Současně s ní vstoupilo v platnost i nařízení 537/2014 týkající se specifických požadavků na povinný audit subjektů veřejného zájmu.

 • Novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

  31. Srpen 2016

  Tento článek si klade za cíl seznámit čtenáře s nejdůležitějšími novinkami novely zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, která vstoupí v účinnost 1. listopadu 2016. Změny v novele uvedené se budou týkat případů, kdy k nabytí vlastnického práva k nemovité věci dojde od 1. 11. 2016. Pokud daňová povinnost vznikne přede dnem nabytí účinnosti novely, postupuje se dle původního znění.

 • Pokutu za nepodané kontrolní hlášení lze prominout

  29. Srpen 2016

  Generální finanční ředitelství vydalo pokyn D-29, který konkretizuje postup správce daně při individuálním promíjení pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Možnost prominutí pokuty je zakotvena v novelizovaném zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), konkrétně § 101k, který byl přijat na konci července letošního roku.

 • Nařízení eIDAS – už jste o něm slyšeli?

  23. Červen 2016

  Od 1. července vstupuje v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (dále jen „Nařízení eIDAS“). Cílem tohoto nařízení je budování jednotného digitálního trhu a vzájemné uznávání přeshraničních klíčových prvků, jako jsou elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy a služby elektronického doručování a zvýšení důvěryhodnosti elektronických transakcí v rámci vnitřního trhu EU...

 • Daň z nemovitých věcí je splatná do konce května

  20. Květen 2016

  Právnické osoby dostanou informaci o daňové povinnosti do datové schránky. Ti, kteří datovou schránku nemají, obdrží poštovní poukázku. Fyzické osoby poprvé obdrží tzv. daňovou složenku, kterou mohou uhradit daň bez poštovného...

Stránky